Włochy Dzielnica m.st. Warszawy

 • Spektakl „Ciekłokrystaliczni”

  Rada i Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zapraszają na spektakl pt. „Ciekłokrystaliczni” w reżyserii Marka Bartkowicza i Grzegorza Szypka. „Ciekłokrystaliczni” to pełen humoru słowno-muzyczny zabawny traktat, o tym, co każda dojrzała „dziewczynka” i każdy starszy „chłopczyk” wiedzieć powinni. A że bywa, iż tego nie wiedzą, spektakl przesycony jest mnóstwem wywołujących salwy śmiechu, autoironicznych żartów i spostrzeżeń wynikających z nabytej już mądrości życiowej...

 • Spektakl - Wędrówka Nabu.

  WĘDRÓWKA NABU to spektakl opowieści inspirowany bajką Jarosława Mikołajewskiego. Dedykujemy go małej Maryam - dziewczynce w drodze. Zapraszamy na opowieść, bajkę-niebajkę, historię, za pomocą której budujemy małe, wędrujące muzeum upamiętniające dzieci na granicach i w drodze, gdziekolwiek są: w Puszczy Białowieskiej, w małym pontonie pośród ogromnego morza, czy w małej łódce pokonującej rwący nurt rzeki. Ta historia toczy się teraz. Kiedy to czytacie jakieś dzieci ruszają w...

 • Spektakl teatralny dla dzieci z cyklu Baju Baj

  Teatr Czarodziej” – „Bajka o jeżach” – opowieść ekologiczna Bajka opowiada o małym jeżyku, który nie chciał chodzić do szkoły, poszedł do lasu, gdzie spotkało go wiele niebezpiecznych przygód. W bajce dzieci poznają życie jeży i ich zwyczaje. Dowiadują się, dlaczego jeże są pod ochroną a także o znaczeniu jeży w ekosystemie miejskim. Występują: Mama jeżowa, jeż Tuptuś, jeż Igiełka, Profesor Sowa, Lis, Chłopiec Paweł, dziewczynka Justyna. Spektakl przeznaczony jest dla dzieci w...

Komunikaty i ogłoszenia

 • MAR
  17

  Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku

  Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku w Warszawie, ul. Gładka 16. Szczegóły na: https://eto.um.warszawa.pl/category/121/announcement/75347

 • MAR
  15

  Nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Włochy

  Ogłoszenie Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o naborze kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy Realizując zapisy § 6 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy stanowiącego załącznik do uchwały Nr 19/IV/2019 Rady Dzielnicy Włochy miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Rada Seniorów Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy jako organ o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym będzie wspierać aktywność osób starszych i służyć integracji seniorów. Nabór kandydatów do Rady Seniorów Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy prowadzony jest od dnia ogłoszenia, tj. od dnia 15 marca 2023 r. do dnia 12 kwietnia 2023 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy). W skład Rady wchodzi nie więcej niż 15 osób, w tym 9 przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy. Członkiem Rady może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, która ukończyła 60 lat i wyróżnia się działalnością na rzecz środowisk osób starszych. Kadencja Rady trwa cztery lata licząc od dnia jej wyboru. Praca w Radzie ma charakter społeczny. Członkom nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani zwrot kosztów związanych z pracą w Radzie. Zgłoszenia kandydata dokonać może grupa co najmniej 5 osób w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych na terenie Dzielnicy Włochy. Zgłoszenie kandydata następuje w formie pisemnej i zawiera w szczególności: 1) Imię/imiona, nazwisko kandydata, adres zamieszkania, data urodzenia, krótką notkę biograficzną kandydata; 2) zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury; 3) zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z kandydowaniem do Rady; 4) listę poparcia co najmniej 5 osób w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych na terenie Dzielnicy, zawierającą imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wyborem przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy do Rady. Zgłoszenia kandydata na członka Rady Seniorów Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, poprzez dostarczenie zamkniętej koperty z dopiskiem „Nabór na członków Rady Seniorów Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy” do Wydziału Obsługi Mieszkańców, Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa, parter, pokój Nr 20, od dnia 15 marca 2023 r. do dnia 12 kwietnia 2023 r. Zgłoszenia przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek 8.00 – 18.00, wtorek – piątek 8.00 – 16.00. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, al. Krakowska 257 - Wydziale Obsługi Mieszkańców, parter, punkt Informacyjny oraz na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Włochy www.wlochy.um.warszawa.pl Imienna lista kandydatów wraz z krótkimi informacjami o członkach, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy www.wlochy.um.warszawa.pl, na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w wybranej prasie lokalnej oraz za pomocą mediów społecznościowych.

 • MAR
  10

  Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 419

  Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 419 w Warszawie Szczególy na: https://eto.um.warszawa.pl/category/121/announcement/74894

 • MAR
  09

  Ogłoszenie - decyzja środowiskowa

  Wójt Gminy Raszyn prowadzi na wniosek firmy Marek Rytych Architekt reprezentowanej przez pełnomocnika, postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo - usługowo - produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno - administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na dz. nr ew. 7/1, 7/2, 7/3, 8, 9/1, 9/2, 9/3, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 48/1 oraz na częściach dz. nr ew. 6, 17, 20, 21, 24, 31, 32, 46/4, 50/1, 54/1, obręb Dawidy, gm. Raszyn, powiat pruszkowski, woj. maz.. W związku z tym, że liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 10, stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy ooś1 , zastosowano art. 49 k.p.a.2 , zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie w zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

 • LUT
  23

  Konkurs ofert nr 2/2023 na najem miejsc postojowych i garaży

  Ogłoszenie konkursu ofert na najem miejsc postojowych i garaży usytuowanych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Ogłoszenie nr 2/2023 z dnia 23.02.2023 r. Termin składana ofert od 24.02.2023 r. do 21.03.2023 r. do godz. 8:00. Termin otwarcia ofert 21.03.2023 r. o godz. 8:30.