null

Zamknięcie konkursu ofert na najem miejsc postojowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zamknięcie konkursu ofert nr 6/2021 na najem miejsc postojowych

KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU KONKURSU OFERT NR  6/2021

NA NAJEM MIEJSC POSTOJOWYCH

Na podstawie § 11 załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) Burmistrz Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości komunikat o zamknięciu konkursu ofert na najem miejsc postojowych, rozstrzygniętego
 w dniu 23 listopada 2021 r.

Komisja konkursowa w składzie określonym przez Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ustaliła, że w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie ofert z dnia  29 października 2021 r. wpłynęła
1 oferta złożona przez: 

Oferta nr 1 – Pani Z…. K…., zamieszkała przy ul. …….., – garaż poziom -1, własność m.st. Warszawy.

Stawka oferowana netto: 111,00zł. miesięcznie.

Po przeprowadzeniu weryfikacji ważnej i kompletnej oferty dokonano wyboru najemcy:

Naukowa 4 miejsce postojowe 41 – garaż poziom -1  

Oferta nr 1 – Pani Z… K…., zamieszkała przy ul. ………………….

Stawka oferowana netto 111,00zł.  miesięcznie.

Miejsca postojowe niewynajęte z powodu braku ofert:

 

L.p.

Adres nieruchomości usytuowanie

Powierzchnia

Wysokość stawki czynszu za miejsce postojowe

Wadium

Wyposażenie

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób zagospodarowania nieruchomości

1

Miejsce postojowe nr 31

ul. 1 Sierpnia 36A

Poziom – 1

WA1M/00172656/3,
dz. ew. nr 29; obręb: 2-04-01

x

212,00 zł

+

 podatek VAT

212,00zł.                                       

Oświetlenie

Parkowanie pojazdów mechanicznych

2

Miejsce postojowe nr 16/17

ul. Naukowa 4

Poziom – 1

WA1M/00119532/9,
dz. ew. nr 147; obręb: 2-08-15

x

166,00 zł

+

podatek VAT

166,00zł.

Oświetlenie

Parkowanie pojazdów mechanicznych

3

Miejsce postojowe nr 20

ul. Krańcowa 53

Poziom - 1

 WA1M/00153308/0,
dz. ew. nr 219; obręb: 2-08-25

x

109,60 zł

+

podatek VAT

109,60zł.

Oświetlenie

Parkowanie pojazdów mechanicznych

4

Miejsce postojowe nr 23

ul. Krańcowa 53

Poziom - 1

WA1M/00153308/0,
dz. ew. nr 219; obręb: 2-08-25

x

109,60 zł +

podatek VAT

109,60zł.

Oświetlenie

Parkowanie pojazdów mechanicznych

 

Pouczenie
Każdy uczestnik Konkursu może wnieść skargę na czynności związane z przygotowaniem Konkursu
do Burmistrza Dzielnicy Włochy w terminie 3 dni roboczych od dnia wywieszenia niniejszego komunikatu w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257.

Załączniki: