null

Wymiana dwóch pionów instalacji wody użytkowej w budynku Urzędu Dzielnicy Włochy przy al. Krakowskiej 257 w Warszawie, 2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przedmiotem zamówienia jest wymiana dwóch pionów instalacji wody użytkowej w budynku Urzędu Dzielnicy Włochy przy al. Krakowskiej 257 w Warszawie.

W ramach kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również wszelkie roboty – prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót, tj. w szczególności:

  1. organizacja i zabezpieczenie placu budowy;
  2. wszelkie prace przygotowawcze

Szczegóły dotyczące wykonania zamówienia określone są w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo w Przedmiarze Robót oraz w projekcie umowy i załącznikach.

 1. Termin realizacji: nie później niż do dnia 21.12.2021
 2. Kryterium wyboru oferty będzie: najniższa cena.
 3. Oferty należy składać na formularzu ofertowym w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (adres e-mail: wlochy.wag@um.warszawa.pl) do dnia 19.10.2021 r. do godz. 1000.
 4. Osoba do kontaktów: Robert Sasin, tel. 510.205.812, e-mail: wlochy.wag@um.warszawa.pl
 5. Informacja o wyborze: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub informacja
  o unieważnieniu postępowania zostanie wysłana Oferentom, którzy złożyli formularze cenowe, oraz
  zostanie umieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczono niniejsze ogłoszenie, niezwłocznie po podpisaniu dokumentów przez Członków Zarządu.
 6. Uwagi:
 • Najpóźniej w dniu podpisania umowy należy przedłożyć Zamawiającemu oryginał formularza cenowego podpisanego przez osobę uprawnioną lub osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta wraz z pełnomocnictwem (pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
 • Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za przedmiot zamówienia
  z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia oferty i bez podawania przyczyn.
 • Oferenci, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania
  i złożenia swojej oferty na to zapytanie.

Załączniki: