null

Udzielanie porad i konsultacji z zakresu uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz prowadzenia działań edukacyjnych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla mieszkańców Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2022 r. - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy Zespół Spraw Społecznych zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia:

Udzielanie porad i konsultacji z zakresu uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz prowadzenia działań edukacyjnych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla mieszkańców Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2022 r.

Od realizatora oczekujemy realizacji zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do zapytania ofertowego. Od Oferenta wymaga się również znajomości standardu usług i programów świadczonych w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022 r. – Standard Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania oraz zapoznania się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (na podstawie przepisu prawa), stanowiącą załącznik nr 5 do zapytania.

W przypadku zainteresowania możliwością zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o wypełnienie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do zapytania. Oferent działa na własną odpowiedzialność.

Oferta zawierająca wymagane dokumenty i będąca najkorzystniejsza pod względem ceny do jakości (zawartości merytorycznej) zostanie wskazana do realizacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zaplanowanego zadania bez podania przyczyn oraz do negocjacji ostatecznej ceny realizacji zadnia przed podpisaniem umowy oraz godzin pracy specjalisty.

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać na formularzu cenowym – załącznik nr 2 oraz wg. załączonej tabeli (załącznik nr 3),  faksem (nr 22 443 43 46), drogą elektroniczną  (adres e-mail:  wlochy.zss@um.warszawa.pl ) lub w formie pisemnej bezpośrednio na adres: Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Zespół Spraw Społecznych dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa do dnia 14 lutego 2022 roku do godz. 10.00, (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Załączniki: