null

Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy

Projekt pn. Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa:
2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.
Tytuł projektu: Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy


Wartość projektu: 28 826 960,00 zł
Wkład m.st. Warszawy: 7 214 044,00 zł
Wartość dofinansowania z Funduszy UE: 21 612 916,00 zł
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
Jednostki realizujące projekt: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Włochy


Teren wokół Kopca Powstania Warszawskiego – Park Akcji „Burza”, Fort V Włochy oraz Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK to trzy parki, na które miasto Warszawa otrzyma unijne dofinansowanie w wysokości ponad 21 mln zł. Wspomniane obszary mają razem powierzchnię ok. 25 ha i obecnie tereny te są obszarami zieleni nieuporządkowanej o znacznym stopniu degradacji.
Celem głównym projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zielonych w mieście, poprzez stworzenie unikalnych miejsc służących ochronie środowiska. Realizacja projektu przyczyni się do zachowania różnorodności biologicznej i poprawy możliwości przewietrzania miasta. Zakres projektu zakłada utworzenie zorganizowanego, zielonego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na obszarze Fortu V Włochy oraz zagospodarowanie terenu wokół Kopca Powstania Warszawskiego – Parku Akcji „Burza” (Mokotów) oraz Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK (Ursynów).
Zagospodarowanie terenów zieleni będzie polegało na: renowacji i wzmocnieniu istniejących skarp, usunięciu gatunków obcych inwazyjnych, wprowadzeniu wielogatunkowej szaty roślinności rodzimej oraz stworzeniu infrastruktury rekreacyjno-sportowo-edukacyjnej m.in. wykonaniu ścieżek rowerowych i edukacyjno-spacerowych, boisk, placów zabaw dla dzieci, młodzieży oraz zwierząt, oraz obiektów małej architektury.
Utworzone tereny podzielone będą na różne strefy, służące mieszkańcom: od terenów trawiastych poprzez ścieżki przyrodnicze po place do rekreacji. Ważnym elementem projektu jest ograniczenie dalszej degradacji terenu, poprzez jego zaśmiecanie i eksplorację w miejscach zagrażających elementom historycznym, zabytkowym oraz prowadzących do destabilizacji pierwotnie ukształtowanych skarp. Przewidziano, aby powstałe parki miały naturalny charakter, zbliżony do dzikiego, o powierzchni w ponad 70% biologicznie czynnej.
Działania zaplanowane w projekcie pozwolą w pełni wykorzystać potencjał naturalny (poprawa bioróżnorodności) i historyczny (upowszechnienie wiedzy historycznej) tych terenów oraz nadadzą im istotną funkcję w przestrzeni ogólnomiejskiej oraz dzielnicowej. Planowany termin zakończenia realizacji prac to 2022 rok.
Umowa o dofinansowanie w/w projektu została podpisana w dniu 22.11.2017 r.

Informacje dotyczące podpisania umowy dostępne są pod linkiem: http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/trzy-nowe-parki-o-symbolice-historycznej

http://europa.um.warszawa.pl/projekty-miejskie/utworzenie-teren-w-zieleni-o-symbolice-historycznej-na-obszarze-mst-warszawy