null

Konkurs na stanowisko dyrektora CLIX Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora CLIX Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie.

UD-XVI-WOW.2111.5.2022.JSZ(2.MZY.BE-WKO)

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
18 maja 2022 r.
OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA
CLIX Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie, ul. Solipska 17/19

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 lub § 6 lub § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449).
2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428), oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:
   a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
   b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
     • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
     • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
     • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
   c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
     • imię (imiona) i nazwisko,
     • datę i miejsce urodzenia,
     • obywatelstwo,
     • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), 
   d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
   e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
   f) w przypadku cudzoziemca - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:
     •    dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub
     •    dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
     •    dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
   g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
   h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
   i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 tj.),
   k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
   l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
   m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
   n) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630 i 2141), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),
   o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
3. Oferty należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców Dzielnicy Włochy Urzędu m.st. Warszawy, al. Krakowska 257, parter, pokój nr 1 lub 20 (wejście od strony parkingu), tel. 22 44-34-394, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i adresem mailowym oraz z dopiskiem „Konkurs” (podać nazwę i adres placówki, której konkurs dotyczy) w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na:
   a) Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy - https://eto.um.warszawa.pl/,
   b) na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy – https://edukacja.um.warszawa.pl/
   c) na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy – https://wlochy.um.warszawa.pl/
4. Dopuszcza się złożenie oferty w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych, jako załączniki do oferty.

Z uwagi na realizację zadań w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, osoba wyłoniona do zatrudnienia będzie sprawdzana w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym zgodnie z art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152 tj.).

Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ustępie 2 pkt. 4 lit. d-g, l i m.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta m.st. Warszawy.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Katarzyna Pienkowska
Zastępca Dyrektora Biura Edukacji