null

Konkursy dla organizacji pozarządowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert w ogłoszonych konkursach na działania kulturalne w 2024 roku:

  1. Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży – budżet 60 000 zł
  1. Realizacja plenerowych przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy – budżet 100 000 zł
  1. Rozwój oferty kulturalnej integrującej i aktywizującej seniorów – budżet 60 000 zł
  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 27.12.2023 r. do godz. 15.00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych - Paweł Fajdek, nr telefonu 22 44 34 292, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00).