Deklaracja dostępności Serwisu informacyjnego Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Deklaracja dostępności Serwisu informacyjnego Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Serwisu informacyjnego Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy(link otwiera się w nowej karcie).

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości;W niektórych materiałach multimedialnych brakuje napisów dla niesłyszących, transkrypcji oraz opisów tekstowych;Przy znacznym powiększaniu widoku część elementów przestaje być widoczna oraz pojawia się problem z obcinaniem treści;Przy włączonym w systemie operacyjnym trybie wysokiego kontrastu sporadycznie pojawiają się problemy z widocznością poszczególnych elementów serwisu;Sporadycznie pojawiają się błędy w opisach i treściach przycisków oraz linków.

Wyłączenia

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.Treści zewnętrzne.Dokumenty archiwalne opublikowane przed 23 września 2018 roku.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Sławomir Celebański.
 • E-mail: scelebanski@um.warszawa.pl
 • Telefon: +48224434239

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
 • E-mail: sekretariat.udwlochy@um.warszawa.pl
 • Telefon: +48224434200
 • Adres: Adres: al. Krakowska 257Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu m.st. Warszawy, al. Krakowska 257, 023-133 Warszawa - Siedziba Urzędu Dzielnicy Włochy

Dojście/dojazd:
Przystanki komunikacji zbiorowej w pobliżu obiektu: Włochy Ratusz;
Miejsca parkingowe dla Osób z Niepełnosprawnością;
Wejście dostępne: jedno wejście od strony al. Krakowskiej, drugie wejście od strony parkingu
Obsługa mieszkańca odbywa się na: parter, 1 piętro;
Dostosowanie budynku: winda;
Obsługa z wykorzystaniem tłumacza Polskiego Języka Migowego online;
Toaleta dla osób z niepełnosprawnością: na każdej kondygnacji;
Miejsce uzyskania informacji dodatkowych: parter przy wejściu do budynku;
Telefon do osoby, która może udzielić wsparcia na miejscu: 224434499

Opis sposobu dojazdu
Budynek znajduje się przy al. Krakowskiej 257 między ulicą Bakalarską, a Podborską.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie www.ztp.waw.pl

Pieszo
Dojścia piesze są od al. Krakowskiej, ul. Podborskiej i ul. Bakalaskiej. Na najbliższych skrzyżowaniach al. Krakowskiej z ul. Bakalarską oraz al. Krakowskiej z ul. Hynka, gdzie znajdują się przystanki tramwajowe i autobusowe, przejścia dla pieszych posiadają sygnalizację świetlną bez sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik w al. Krakowskiej po stronie budynku Urzędu jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku nie ma przeszkód.

Pociągiem
Najbliższa stacja PKP Warszawa Rakowiec znajduje się w odległości ok. 500 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów lub windy.

Autobusem
Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się:
na skrzyżowaniu al. Krakowskiej z ul. Łopuszańską i Hynka: Hynka 06 (kierunek Włochy/Bemowo: 189, 401, 504), Hynka05 (kierunek Służewiec: 141, 189,401), Hynka 02 (kierunek Okęcie: 141,328, N38, N88), Hynka01 (kierunek Ochota: 328, N38, N88) w odległości ok 100 m.

na skrzyżowaniu al. Krakowskiej z ul. Bakalarską: Włochy-Ratusz02 (kierunek Okęcie:328, N38, N88), Włochy-Ratusz01 (kierunek Ochota: 328, N38, N88) – w odległości do 50 m.

Tramwajem
Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się na skrzyżowaniu alei Krakowskiej z ul. Bakalarską: Włochy-Ratusz03 (kierunek Ochota: 7,9,15), Włochy-Ratusz04 (kierunek Okęcie: 7,9,15) w odległości do 50 m.

Samochodem
Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przed budynkiem Urzędu na parkingu, z dojazdem od strony ul. Podborskiej (wyjazd do ul. Bakalarskiej). Jest 4 wydzielone miejsca postojowe specjalnie oznakowane.

Taksówką
Brak w okolicy postoju taksówek

Wejście do budynku i obszar kontroli
Główne wejście do budynku znajduje się w centralnej części od strony al. Krakowskiej jak i od parkingu usytuowanego po drugiej stronie budynku. Wejście od strony al. Krakowskiej jest wyposażone w drzwi otwierane ręcznie, natomiast wejście od strony parkingu, gdzie znajdują się miejsca postojowe dla osób niepełnoprawnych jest wyposażone w drzwi automatyczne (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dodatkowe wejścia dla pracowników znajdują się od strony północnej i południowej).

Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia z tablicą Urzędu Miasta. Hol wejściowy jest przestronny, jasny z oznakowaniem dotykowym na posadzce
dla osób niewidomych i słabowidzących. Punkt informacyjny znajduje się blisko wejścia. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego. W holu głównym na parterze znajduje
się dojście do dwóch wind osobowych. Na parterze budynku znajduje się kilka sal obsługi Interesantów oraz punkt podawczy/kancelaria z obniżoną ladą z zapewnioną możliwością podjazdu do lady. Na parterze (tak jak na każdym piętrze budynku) znajduje się także toaleta dla niepełnosprawnych.

Komunikacja wewnętrzna budynku
Korytarze
Korytarze na piętrach są szerokie, umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze prowadzą wzdłuż budynku w środkowej jego części zapewniając komunikację pomiędzy strefą otwartą a strefą zamkniętą (z kontrolą dostępu) oraz holem przy windach. Korytarze są wydzielone szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem (kontrola dostępu do strefy zamkniętej) bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Szklane drzwi są oznakowane. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. Niektóre drzwi do pomieszczeń są wyposażone w kontrolę dostępu.
W budynku na każdym piętrze przy windach znajdują się oznaczenia brajlowskie oraz tablice informacyjne (tyflorgaficzne) z numerami pokojów i poszczególnych komórek organizacyjnych.

Schody
Budynek posiada dwie klatki schodowe z kontrola dostępu wejścia na każdą kondygnację. Stopnie schodów są proste bez podcięć.
Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w jednostronne poręcze.
Na parterze znajdują się ograniczniki wejścia na poziom minus 1.

Windy
Budynek wyposażony jest w dwie windy osobowe. Oznakowanie przycisków wypukłe, przyciski mają oznakowania brajlem.
Komunikaty dźwiękowe informują o numerze piętra.

Dostosowania
Brak pętli indukcyjnych w budynku. W holach gdzie znajduje się obsługa Interesantów znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Dostęp do tłumacza PJM jest w Wydziale Obsługi Mieszkańców na parterze budynku.

Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)
Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim.

Pomieszczenia sanitarne
Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku.
Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak systemu przywoławczego.
Miska ustępowa umieszczona jest na wprost wejścia na niskiej wysokości i wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po prawej stronie od wejścia.

Na każdym piętrze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością zlokalizowana na końcu korytarza strefy zamkniętej. W toalecie jest przestrzeń manewrowa.
Brak systemu przywoławczego. Miska ustępowa umieszczona jest na wprost wejścia na niskiej wysokości i wyposażona w obustronne poręcze.
Umywalka umieszczona jest po prawej stronie od wejścia. Mechanizm do zamykania drzwi jest obrotowy i niewielkich rozmiarów.

Pomieszczenia konferencyjne lub inne kluczowe miejsca w budynku
Sale konferencyjne oznaczone są tabliczkami. Brak pętli indukcyjnej. Drzwi szerokie umożliwiające swobodny wjazd osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Sale wyposażone są w systemy audiowizualne.

Ewakuacja z budynku
Brak widny do celów ewakuacyjnych. Ewakuacja odbywa się dwiema klatkami schodowymi.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Tłumacz języka migowego on-line
Tablice informacyjne tyflorgaficzne na parterze i 1 piętrze z numerami pokojów i poszczególnych komórek organizacyjnych.

Inne informacje i oświadczenia

Strona jest sukcesywnie udoskonalana pod kątem dostępności.