Dotacje celowe – osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe

Osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje i inne

UCHWAŁA NR X/197/2019 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej


Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy) oraz jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi i powiatowymi osobami prawnymi mogą uzyskać dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).

  1. Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości
  2. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest
  3. Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej
  4. Pozostałe inwestycje służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej
  5. Dotacja na modernizacje swojej kotłowni i likwidację starego pieca na paliwo stałe