Dowóz dzieci niepełnosprawnych


Transport dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest w dwóch formach: transportu zbiorowego organizowanego przez Dzielnicę Włochy lub transportu indywidualnego realizowanego przez rodziców.

Transport zbiorowy:

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o zapewnienie dowozu w formie zorganizowanej,
  • zaświadczenie z przedszkola/szkoły/placówki oświatowej, do której dziecko będzie uczęszczało w danym roku szkolnym,
  • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną na dany etap edukacyjny (kopia).

Ze względu na konieczność organizacji dowozu od 1 września, oraz obowiązek przeprowadzenia przez Urząd wieloetapowego postępowania przetargowego, wniosek wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego powinien zostać złożony w terminie do 21 kwietnia 2023 r. Zaświadczenie ze szkoły/placówki oświatowej, powinno zostać złożone najpóźniej do 4 września 2023 r.

Dokumenty należy przesłać na adres: Wydział Oświaty i Wychowania Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, al. Krakowska 257, 03-133 Warszawa lub złożyć 
w Wydziale Obsługi Mieszkańca Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
al. Krakowska 257, pokój nr 20.

Transport indywidualny:

Rodzice, którzy zdecydują się na tę formę transportu powinni złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o zwrot kosztów przewozu dziecka,
  • zaświadczenie z przedszkola/szkoły/placówki oświatowej, do której dziecko będzie uczęszczało w danym roku szkolnym,
  • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną na dany etap edukacyjny (kopia).

Powierzenie zadania następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem a m.st. Warszawa. Umowa zawierana jest na rok szkolny, a okres obowiązywania liczony jest od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o zwrot kosztów przewozu dziecka wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć do 10 sierpnia 2023 r. z wyjątkiem zaświadczenia ze szkoły/placówki oświatowej, które powinno zostać złożone najpóźniej do 4 września 2023 r.

Dokumenty należy przesłać na adres: Wydział Oświaty i Wychowania Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, al. Krakowska 257, 03-133 Warszawa lub złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańca Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy al. Krakowska 257, pokój nr 20.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Włochy:

p. Agnieszka Szot-Rafałowska, tel.22 44-34-369 Aszot@um.warszawa.pl   

Załączniki:
- wniosek – dowóz zorganizowany
- wniosek  o zwrot kosztów – dowóz indywidualny

Komu przysługuje dowóz:

1. Niepełnosprawnym dzieciom 5 i 6 letnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 (powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat) - zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz.1082 z późn.zm.).

2. Niepełnosprawnym uczniom, uczniom niedostosowanym społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy Prawo oświatowe, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym- także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia – zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz.1082 z późn.zm.).

3. Dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, o których mowa w art. 36 ust. 17 ww. ustawy, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
- 24 rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
- 25 rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz.1082 z późn.zm.).

Załączniki: