Działalność Wydziału Ochrony Środowiska

Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy należy w szczególności:

 • utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy,
 • utrzymanie terenów i obiektów zieleni na terenie Dzielnicy
 • kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska
 • kontrola zgodności sposobu korzystania ze środowiska przez przedsiębiorców z wydanymi zezwoleniami i obowiązującym prawem,
 • opiniowanie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych,
 • podejmowanie działań interwencyjnych odnośnie właściwej pielęgnacji zieleni,
 • kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie wykonywania obowiązków związanych z zapewnieniem utrzymania czystości i porządku.

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy
al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
pok.: 311-315
fax: (+48) 22 443 42 26
e-mail: wlochy.wos@um.warszawa.pl

Zakres działań: 

 • utrzymywanie gminnych terenów zieleni:
    - obszar Okęcie: 22 443 42 18;
    - obszar Włochy: 22 443 42 21;
    - zieleń wysoka (drzewa i krzewy): 22 443 42 19 
 • utrzymywanie gminnej zieleni przyulicznej:
    - zieleń niska: 22 443 42 23;
 • utrzymywanie dróg gminnych (letnie i zimowe): 22 443 42 23
 • konserwacja gminnych zbiorników wodnych: 22 443 42 18
 • utrzymywanie placów zabaw i siłowni plenerowych na terenach administrowanych przez Dzielnicę: 22 443 42 17
 • bieżące utrzymywanie i konserwacja studni wód oligoceńskich: 22 443 42 17
 • porządkowanie terenów administrowanych przez Dzielnicę (w tym opróżnianie koszy ulicznych przy ulicach gminnych): 22 443 42 23
 • ochrona zwierząt: 22 443 42 25
 • wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów: 22 443 42 19
 • wydawanie decyzji o przywrócenie stosunków wodnych: 22 443 42 27
 • wydawanie decyzji na usunięcie odpadów: 22 443 42 27
 • wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu: 22 443 42 27
 • wydawanie decyzji środowiskowych: 22 443 42 27
 • przyjmowanie zgłoszeń instalacji (energetycznych i technologicznych) mogącej oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia: 22 443 42 27
 • realizowanie inwestycji dotyczących urządzania zieleni (np. Fort Włochy, modernizacja terenów zieleni ze stawami Cietrzewia, itp.): 22 443 42 21 oraz 22 443 42 18

UWAGA! Obsługą merytoryczną w temacie gospodarki odpadami komunalnymi zajmuje się Wydział Budżetowo-Księgowy: 22 443 42 29 oraz 22 443 42 28