Dzielnicowe Centrum Integracji

W związku ze zmianą struktury organizacyjnej szkół związanej z reformą oświaty, a także potrzebami wynikającymi z narastającej liczby uczniów z rozpoznaniem specjalnych potrzeb edukacyjnych, Uchwałą Nr 2064/2018 Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy  z dnia 27 września 2018 r. powołano Dzielnicowe Centrum ds. Integracji.

Zadaniem Dzielnicowego Centrum ds. Integracji jest:
• pomoc rodzicom w wyborze jak najlepszej formy kształcenia w szkole lub placówce oświatowej dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
• upowszechnianie wiedzy dotyczącej przepisów prawa oświatowego i zagadnień związanych z problematyką integracji wśród dyrektorów placówek edukacyjnych na terenie dzielnicy,
• koordynowanie działań psychologów i pedagogów szkolnych z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi,
• stworzenie systemu pomocy dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i jego rodzinie na terenie danej dzielnicy.

KONTAKT:
Rodzice, opiekunowie, dyrektorzy oraz nauczyciele mogą uzyskać informację oraz pomoc pod numerami telefonów:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 22
• Iwona Pietrasiewicz – Dyrektor Poradni
poniedziałek, godz. 16.00-18.00, tel. 22 846 19 18

Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
• Monika Bedyńska – inspektor w Wydziale Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Włochy
poniedziałek – piątek, w godz. 8:00-15:00, tel. 22 443 43 97