Włochy Dzielnica m.st. Warszawy

Komunikaty i ogłoszenia

 • CZE
  24

  Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż kotłów olejowych wraz z palnikami (2 zestawy)

  Burmistrz Dzielnicy Włochy m.st. Warszawynbspogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedażnbspkotłów olejowych wraz z palnikami (2 zestawy) stanowiących własność m.st. Warszawy przeprowadzany na podstawie Zarządzenia nr 1894/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie określenia procedury zbywania ruchomości stanowiących własność miasta stołecznego Warszawy, uwzględniający zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 898/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2019 r. zwanego dalej „Zarządzeniem” Na podstawie § 1 pkt 7 pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy Nr GP-OR.0052.119.2021 z dnia 18.01.2021 r. Burmistrz Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ogłasza pisemny przetarg nieograniczony nanbspsprzedaż kotłów olejowych wraz z palnikaminbsp(2 zestawy). Marka: Schäfer Interdomo Typ Domobloc DCN 270 wraz z palnikami Körting typ VT3II Cena wywoławcza:nbsp6.937,20,00 PLN brutto. Zdemontowane kotły (owinięte folia zabezpieczającą) znajdują się na parkingu UD Włochy, pod adresem w Warszawie przy al. Krakowskiej 257. Urządzenia pracowały w trybie normalnym przez około 20 lat przez 365 dni w roku na potrzeby C.O., ciepła technicznego oraz podgrzewania wody w budynku. Urządzenia są sprawne technicznie. Zostały zdemontowane w związku z likwidacją kotłowni olejowej. Termin składania i otwarcia ofert: Oferty należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00, nie później jednak niż do dnianbsp20.07.2021 r. do godz. 10:00nbspw Urzędzie Dzielnicy Włochy przy al. Krakowskiej 257. Zdjęcia

 • CZE
  23

  Ogłoszenie na najem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem pod ustawienie kabiny fotograficznej

  Przedmiotem najmu jest wynajem powierzchni użytkowej holu na parterze budynku (od strony parkingu) Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257 w Warszawie, z przeznaczeniem pod ustawienie kabiny fotograficznej, zwaną dalej „Urządzeniem”. Przedmiotem najmu jest wynajem około 2 m2 powierzchni użytkowej, wielkość kabiny fotograficznej nie może przekroczyć wymiarów 170 dł. x 95 szer. x 270 wys. Wymagania związane z Urządzeniem: wykonywanie zdjęć do dokumentów wg aktualnej instrukcji wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnych z wymogami ICAO 9303, „wchodzenia w stan uśpienia” po godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek po godz. 1800, wtorek–piątek po godz. 1600 płatność gotówką oraz kartą płatniczą Wynajmujący zaleca, aby Najemca dokonał wizji lokalnej przedmiotu najmu w celu uzyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia i wykonania umowy. Szczegóły dotyczące przedmiotu oraz warunków najmu, w tym prawa i obowiązki Stron określone są w projekcie umowy i załącznikach.

 • CZE
  22

  Konkurs ofert na najem lokali użytkowych usytuowanych na terenie Dzielnicy Włochy

  Ogłoszenie konkursu ofert na najem lokali użytkowych usytuowanych na nbspterenie Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. Ogłoszenie nr 4/2021 nbspz dnia 22.06.2021 r. Termin składana ofert od 23.06.2021 r. do 02.08.2021 r. do godz. 14.00. Termin otwarcia ofert nbsp03.08.2021 r. o godz. 8.30.

 • CZE
  22

  Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej - ul. Latarnika

  Uprzejmie informujemy, że 16 czerwca 2021 r. zostało podpisane przez Prezydenta m.st. Warszawy zarządzenie nr 912/2021 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Włochy przynbspul. Latarnika, stanowiącej własność miasta stołecznego Warszawy, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA1M/00135936/9 oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 54/1 o powierzchni 617nbspm²nbspw obrębie 2-08-04. 21 czerwca 2021 r. w prasie o zasięgu ogólnokrajowym zostanie opublikowany wyciąg z ogłoszenia o przetargu, a w 22 czerwca 2021 r. informacja o ogłoszeniu przetargu. Ponadto ogłoszenie stanowiące załącznik do ww. zarządzenia zostanie wywieszone na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy. Termin licytacji wyznaczony został na 14 września 2021 o godzinie 11:00. Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy informacji o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż ww. gruntu, z podaniem linku do Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy i serwisu internetowego www.um.warszawa.pl/nieruchomosci. https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/5CDD55AE-8E8F-43B4-85EB-ED4392703542,frameless.htm

 • CZE
  21

  Informacja o wynikach konkursu ofert nr 2/2021 na najem garaży

  INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT NR 2/2021 NA NAJEM GARAŻY Na podstawie § 13 załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 136/2020 Prezydenta m.st.nbspWarszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) informuję, że konkurs ofert na najem garaży, rozstrzygnięty nbspw dniu 28 maja 2021 r. został zamknięty. Wyniki przedstawiają się następująco: Boks garażowy Astronautów 15Bnbsp (pow. 18,00 m2, dz. ew. 20/23): Oferent wyłoniony na najemcę: Pan L.nbsp A.nbsp zamieszkały przy ul. …….. Stawka oferowana: 15,00zł. netto za 1 m2 miesięcznie.