Terminy spotkań Grup Osiedlowych w ramach programu „Bezpieczne osiedle”

Brak informacji do wyświetlenia

Bezpieczne osiedle

<p>Bezpieczne osiedle</p>

Program „Bezpieczne Osiedle”

Celem programu „Bezpieczne osiedle” jest poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie dzielnic miasta stołecznego Warszawy.
Adresatem programu są mieszkańcy dzielnic m.st. Warszawy.
Program  jest przedsięwzięciem długofalowym, którego istotą jest wzajemna i partnerska współpraca instytucji, mających wpływ na poziom bezpieczeństwa na terenie miasta, z mieszkańcami Warszawy. Program zakłada, że współpraca podmiotów działających w obszarze bezpieczeństwa zmierzać będzie do wyeliminowania niekorzystnych zjawisk i patologii związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.
Działania podejmowane w ramach programu będą efektem dokonywanych analiz, na podstawie danych statystycznych, informacji pochodzących od mieszkańców oraz uzyskiwanych przez poszczególne podmioty w trakcie wykonywania codziennych obowiązków służbowych.

Głównymi kierunkami podejmowanych działań, jest m.in.:

 • bieżące określanie miejsc zagrożonych na podstawie informacji uzyskanych od służb i mieszkańców,
 • analizowanie i weryfikowanie stanu infrastruktury osiedli mieszkaniowych wpływającej na powstawanie i rozwój negatywnych zjawisk,
 • podejmowanie inicjatyw zmierzających do eliminowania lub ograniczania zagrożeń i ich skutków,
 • informowanie mieszkańców o lokalnych inicjatywach na rzecz bezpieczeństwa oraz możliwych zagrożeniach,
 • zacieśnianie współpracy Policji i Straży Miejskiej m.st. Warszawy z mieszkańcami w zakresie właściwej komunikacji i bardziej sprawnego (szybszego) reagowania na zgłoszenia mieszkańców.
 • Podmiotami wiodącymi w realizacji programu są Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy wraz z współuczestniczącymi: Komendą Stołeczną Policji i Strażą Miejską m.st. Warszawy.

Podmiotami wspomagającymi są:

 • komórki organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy i urzędów dzielnic, których działalność wpływa na poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • przedstawiciele mieszkańców deklarujących wolę działania na rzecz poprawy lokalnego bezpieczeństwa,
 • inne podmioty, w tym organizacje pozarządowe.

Realizacja programu oparta jest o działalność, przede wszystkim, Grup Osiedlowych (GO), w której skład wchodzą:

 • przedstawiciel Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy,
 • właściwy miejscowo policjant (dzielnicowy),
 • strażnik miejski – właściwy miejscowo inspektor ds. rejonu,
 • przedstawiciel lokalnej społeczności (mieszkańców), członek rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej, organizacji społecznej i instytucji działającej na danym terenie lub inne osoby, które zgłosiły chęć aktywnego uczestnictwa w pracach GO.

Zadania Grup Osiedlowych to m.in.:

 • inicjowanie działań, w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców, dotyczących problematyki związanej z szeroko rozumianym bezpieczeństwem i porządkiem publicznym w miejscu pracy i zamieszkania,
 • przeprowadzanie wizji w terenie[1],
 • podejmowanie innych działań ukierunkowanych na poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Koordynatorem Grupy Osiedlowej jest zawsze przedstawiciel Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, który inicjuje i prowadzi spotkania GO oraz koordynuje jej pracę.
Spotkania odbywają się w  miejscu i czasie najbardziej dogodnym dla mieszkańców danego osiedla – w siedzibach spółdzielni i  wspólnot mieszkaniowych, szkół i przedszkoli, w urzędach dzielnic lub innych obiektach. 


[1] Wizja w terenie (przegląd infrastruktury) - jest to jednorazowe wyjście w rejon członków GO. Wizja może być przeprowadzona w pełnym lub ograniczonym składzie GO, w zależności od potrzeb i udokumentowana materiałem fotograficznym.