Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy

Dzielnicowy Zespół Włochy

Urząd Dzielnicy Włochy
al. Krakowska 255, 02-133 Warszawa
tel. 22 44 34 474
mail:  wlochy.krpa@um.warszawa.pl  

W mieście stołecznym Warszawa działają dzielnicowe zespoły realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych m.st. Warszawy, zwane dalej „dzielnicowymi zespołami”, powoływane są  przez Prezydenta m.st. Warszawy na wniosek zarządów dzielnic. Realizują one zadania wynikające z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wykonują czynności zlecone przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Do zadań Zespołu należy m.in.: 
• podejmowanie czynności z zakresu procedury dotyczącej orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
• kierowanie wniosków do sądu w sprawach obowiązkowego leczenia odwykowego,
• podejmowanie czynności w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, uruchomienie  procedury Niebieskiej Karty,
• udział w Zespołach Interdyscyplinarnych i grupach roboczych,
• udzielanie informacji z zakresu problematyki  uzależnień od alkoholu,
• motywowanie do podjęcia leczenia osób nadużywających alkoholu,
• udzielanie informacji  o możliwościach  skorzystania z  pomocy członkom rodzin z problemem alkoholowym.

Wniosek o wszczęcie procedury przy informacjach o KRPA

Przewodniczący Dzielnicowego Zespołu Włochy: 
Sławomir Sosnowski
e-mail: ssosnowski@um.warszawa.pl oraz e-mail: slawomir.sosnowski@interia.pl

Członkowie:
Beata Dul       
Piotr Dudek
Małgorzata Michalska

Dyżury członków Dzielnicowego Zespołu odbywają się:
w środy w godzinach 18.00 -19.30 w siedzibie Zespołu przy al. Krakowskiej 255.

Posiedzenia Zespołu odbywają się w środy w godzinach: 16.00-18.00.

______________________________________________________________________________ 

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Warszawa Włochy "Źródło"

Miejsce realizacji: al. Krakowska 274, 02-210 Warszawa
e-mail: zrodlo.wlochy@gmail.com

Realizacja przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym

Formy świadczonej pomocy:

  • indywidualne konsultacje psychologiczne,
  • grupa wsparcia dla osób uzależnionych,
  • grupa wsparcia dla osób współuzależnionych
  • utrwalanie trzeźwych postaw po podstawowym leczeniu odwykowym,
  • warsztaty umiejętności społecznych,
  • warsztaty rozwoju osobistego,
  • trening interpersonalny,
  • zajęcia rozbudzające zainteresowania własne oraz aktywność życiową,
  • wyjazdy trzeźwościowo - integracyjne

Kto może skorzystać z pomocy:

Osoby uzależnione od alkoholu, współuzależnione, członkowie ich rodzin i bliscy.

Zapisy/kontakt:

tel. 607-454-448
zrodlo.wlochy@gmail.com

Sposoby świadczenia pomocy:

stacjonarne i online (formie kontaktu online decyduje prowadzący psycholog, po uwzględnieniu potrzeb i możliwości klienta).

Języki, w których świadczona jest pomoc: język polski

Często zadawane pytania

Celem jest podjęcie przez osobę uzależnioną leczenia odwykowego w trybie ambulatoryjnym lub stacjonarnym.

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późniejszymi zmianami).

Zachowania osób uzależnionych i nadużywających alkoholu powodują:
• rozkład życia rodzinnego,
• demoralizacje małoletnich,
• uchylanie się od pracy,
• systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

• członkowie rodziny osoby uzależnionej, świadkowie lub inna osoba fizyczna,
• organizacja lub instytucja.

Wnioski rozpatruje i kieruje do sądu Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pośrednictwem Dzielnicowych Zespołów. Jest ich 18 i funkcjonują  w każdej Dzielnicy Warszawy. Wniosek składa się zgodnie z miejscem zamieszkana osoby zgłaszanej do właściwego Zespołu.

Posiedzenia Zespołu odbywają się w środy w godzinach: 16.00-18.00.

Dzielnicowy Zespół Włochy mieści się w budynku przy al. Krakowskiej 255 (obok Urzędu Dzielnicy Włochy)  
kontakt: 
tel. 22 44 34 474
mail:  wlochy.krpa@um.warszawa.pl  

Przewodniczący Dzielnicowego Zespołu Włochy: 
Sławomir Sosnowski e-mail: ssosnowski@um.warszawa.pl 
oraz e-mail: slawomir.sosnowski@interia.pl

Członkowie:
Beata Dul       
Piotr Dudek
Wojciech Kordel    
Radosław Rusinek  

Dyżury członków Dzielnicowego Zespołu odbywają się:
w środy w godzinach 18.00 -19.30 w siedzibie Zespołu przy al. Krakowskiej 255.

Postanowienie dotyczące zobowiązania do leczenia odwykowego  wydaje Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy   w oparciu o opinię  biegłych i zgromadzoną w sprawie dokumentację.

Postanowienie jest ważne przez 2 lata od czasu jego wydania. W tym czasie osoba zobowiązana powinna poddać się leczeniu w placówce leczenia uzależnień (ambulatoryjnej lub stacjonarnej) zgodnie z postanowieniem sądu.