Dochodowa obniżka czynszu dla najemcy lokalu komunalnego

Informacja dla najemcy lokalu komunalnego o możliwości skorzystania z dochodowej obniżki czynszu

Z dniem 17 stycznia 2013 r. weszły w życie nowe zasady naliczania obniżek czynszu dla najemców o niskich dochodach.

Na podstawie przepisów zawartych z Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/1303/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy na lata 2013-2017, najemcy lokali komunalnych mogą ubiegać się o obniżkę czynszu z tytułu uzyskiwanych dochodów.

W zależności od osiąganego dochodu w gospodarstwie domowym, istnieje możliwość uzyskania 12 miesięcznej obniżki stawki czynszu w wysokości od 20% do 80%.

Aby uzyskać obniżkę należy złożyć stosowny wniosek i deklarację o dochodach z 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
Wnioski wydawane są w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy – ul. Chrobrego 7 i w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy – Al. Krakowska 257.
Wypełniony wniosek składa się w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy – Al. Krakowska 257.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie najniższej kwoty emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent na podstawie art. 94 ust. 2 Ustawy z dnia 17 grudnia 1988 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2012 roku poz. 118) najniższa kwota emerytury została zwiększona o 4,8%. W związku z powyższym od dnia 1 marca 2013 roku najniższa emerytura wynosi 831,15 zł.

Kryteria dochodowe uprawniające do obniżki czynszu.

 

Dochód na jedną osobę w gospodarstwie wieloosobowym

Dochód w gospodarstwie jednoosobowym

Wysokość obniżki

Obniżka „liniowa” od 20% do 80%

Dochód nie może przekroczyć

160%

Kwoty najniższej emerytury na osobę

220%

Kwoty najniższej emerytury na osobę

Maksymalny dochód

1329,84 zł

1828,53 zł

  
Uwaga: czynsz po wszystkich obniżkach nie może być niższy niż dla lokalu socjalnego.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe (składki na ubezpieczenie zdrowotne są wliczane do dochodu), określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Uwaga!

W przypadku emerytur i rent nie występują koszty uzyskania przychodu. Przy wypełnianiu wniosku należy wpisać kwotę zatytułowaną na odcinku jako„Dochód”, bądź kwotę z decyzji o waloryzacji zatytułowaną „ podstawa opodatkowania”.

Obniżka czynszu z tytułu uzyskiwania dochodów nie wyklucza możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy W przypadku ubiegania się o obydwa świadczenia najlepiej najpierw wystąpić o obniżkę czynszu a następnie o dodatek mieszkaniowy. Szczegółowe informacje na temat uzyskania obniżki czynszowej znajdują się na stronie internetowej warszawa19115.pl.
Ponadto informacji udzielają również pracownicy Urzędu w:

Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy – Al. Krakowska 257, tel. 22 443-44-44,

Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy ul. Chrobrego 7, tel. 22 863-55-24 i 863-84-49 i adresem e-mail zgnwlochy.kancelaria@wp.pl.