Utrzymanie zieleni

Zasady dotyczące postępowania w sprawach zieleni regulują następujące akty prawne:

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220, ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r., Nr 228, poz. 2306),
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2010 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za niszczenie zieleni na rok 2011 r. (M.P. z dnia 26 października 2010 r., Nr 76, poz. 954),
 • Dział II Treść i Wykonywanie Własności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. z 2006r., Nr 100, poz. 696 ze zm.).

Zachęcając Mieszkańców do wspólnej troski o włochowską zieleń, Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przekazuje Państwu podstawowe informacje ułatwiające efektywną współpracę.

Utrzymanie zieleni w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Za utrzymanie drzewostanu i zieleni niskiej (krzewów), odpowiadają:
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Włochy - na terenach przyulicznych (dot. dróg gminnych), w parkach, na skwerach, zieleńcach,
Zarząd Oczyszczania Miasta - na terenach przyulicznych (dot. dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych),
Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy - za drzewa będące pomnikami przyrody rosnące na terenie m.st. Warszawy.
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków - wydaje decyzje administracyjne,
Urzęd Lotnictwa Cywilnego - wydaje decyzje administracyjne,
Osoby fizyczne posiadające tytuł prawny władania nieruchomością - na swoich terenach,
Osoby prawne posiadające tytuł prawny władania nieruchomością, np.: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki oświatowe - na swoich terenach.

 1. Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Włochy

Siedziba: al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-16.00
tel.: 22 44 34 221, 22 44 34 219, 22 44 34 224, 22 44 34 223
e-mail: wlochy.wos@um.warszawa.pl

Działania Wydziału Ochrony Środowiska w zakresie zieleni:

 • przeprowadza pielęgnację, cięcia techniczne, nowe nasadzenia oraz usuwanie drzew martwych i zagrażających bezpieczeństwu za pomocą specjalistycznej firmy ogrodniczej,
 • wydaje decyzje administracyjne dot. wyrażenia zgody na usunięcie drzew lub krzewów osobom fizycznym lub podmiotom gospodarczym,
 • prowadzi administracyjne postępowania karne w przypadku ujawnienia nielegalnej wycinki lub zniszczenia drzew, krzewów, terenów zieleni.
 1. Zarząd Oczyszczania Miasta

Siedziba: Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa
Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek, godz. 7.30-15.30
tel.: 22 277 04 00
e-mail: zom@zom.waw.pl 

Działania Zarządu Oczyszczania Miasta w zakresie zieleni:

 • przeprowadza pielęgnację, cięcia techniczne, nowe nasadzenia oraz usuwanie drzew martwych i zagrażających bezpieczeństwu za pomocą specjalistycznej firmy ogrodniczej,
 • przyjmuje wszelkie interwencje związane z drzewostanem i zielenią niską rosnącymi w pasach zieleni przyulicznej wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy,
 • przyjmuje wnioski dot. usunięcia drzew lub krzewów z terenów przyulicznych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w obrębie m.st. Warszawy.
 1. Biuro Ochrony Środowiska

Siedziba Biura: pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa
adres korespondencyjny: Urząd m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa
Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-16.00
tel.: 22 443 25 01
e-mail: sekretariat.BOS@um.warszawa.pl

Działania Biura Ochrony Środowiska w zakresie zieleni:

 • przeprowadza pielęgnację oraz usuwanie martwych drzew, będących pomnikami przyrody, na terenach m.st. Warszawy,
 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawie ustanowienia lub zniesienia statusu pomnika przyrody.
 1. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Siedziba: ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa
Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-16.00
tel.: 22 443 36 77, 22 443 36 40/41
e-mail: sekretariat.bskz@um.warszawa.pl

Działania Stołecznego Konserwatora Zabytków w zakresie zieleni:
wydaje decyzje administracyjne dot. wyrażenia zgody na usunięcie drzew lub krzewów z terenów wpisanych do rejestru zabytków

 1. Urzęd Lotnictwa Cywilnego

Siedziba: ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa
Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek, godz. 9.00-15.00
tel.: 222 520 72 00 

Działania Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakresie zieleni:
wydaje decyzje administracyjne dot. obowiązku usunięcia drzew lub krzewów stanowiących przeszkody Lotnicze