Opracowanie dot. wyników badań gleb i ziemi na terenie Dzielnicy Włochy

Badania gleb i ziemi (na zawartość metali, odczyn i analizy granulometryczne)
na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, grudzień 2012 r.

Rozporządzenie Ministra Środwiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi.
(Dz. U.02.165.1359 z dnia 4 października 2002 r.)

Załącznik do Rozporządzenia

Badania gleb i ziemi na zawartość: arsen, bar, chrom, kadm, kobalt, miedź, molibden, nikiel, ołów, cyna, cynk, rtęć, odczyn i analizy granulometryczne na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy wraz z analizą wyników badań i opracowaniem.

Tabela nr 1 - Lokalizacja punktów opróbowania, obserwacje terenowe oraz wyniki analiz chemicznych i granulometrycznych gleb powierzchniowych (0,0-0,3m)

Tabela nr 2 - Parametry statystyczne odczynu, frakcji granulometrycznych oraz zawartości metali w próbkach gleb powierzniowych (0,0-0,3m).

Tabela nr 3 - Porównanie aktualnego i pożądanego uzytkowania gleb.

Mapy:

Mapa 1. Lokalizacja punktów poboru próbek gleby na terenie dzielnicy Włochy

Mapa 2. Zawartość frakcji piaszczystej grubej (1,0-2,0 mm) w warstwie powierzchniowej gleb (0,0-0,3 m)

Mapa 3. Zawartość frakcji piaszczystej drobnej (0,1-1,0 mm) w warstwie powierzchniowej gleb (0,0-0,3 m)

Mapa 4. Zawartość frakcji pylastej (0,02-0,1 mm) w warstwie powierzchniowej gleb (0,0-0,3 m)

Mapa 5. Zawartość frakcji ilastej (<0,02 mm) w warstwie powierzchniowej gleb (0,0-0,3m)

Mapa 6. Odczyn warstwy powierzchniowej gleb (0,0-0,3 m)

Mapa 7. Zawartość arsenu w warstwie powierzchniowej gleb (0,0-0,3 m)

Mapa 8. Zawartość baru w warstwie powierzchniowej gleb (0,0-0,3 m)

Mapa 9. Zawartość chromu w warstwie powierzchniowej gleb (0,0-0,3 m)

Mapa 10. Zawartość cyny w warstwie powierzchniowej gleb (0,0-0,3 m)

Mapa 11. Zawartość cynku w warstwie powierzchniowej gleb (0,0-0,3 m)

Mapa 12. Zawartość kadmu w warstwie powierzchniowej gleb (0,0-0,3 m)

Mapa 13. Zawartość kobaltu w warstwie powierzchniowej gleb (0,0-0,3 m)

Mapa 14. Zawartość miedzi w warstwie powierzchniowej gleb (0,0-0,3 m)

Mapa 15. Zawartość molibdenu w warstwie powierzchniowej gleb (0,0-0,3 m)

Mapa. 16. Zawartość niklu w warstwie powierzchniowej gleb (0,0-0,3 m)

Mapa 17. Zawartość ołowiu w warstwie powierzchniowej gleb (0,0-0,3 m)

Mapa 18. Zawartość rtęci w warstwie powierzchniowej gleb (0,0-0,3 m)

Mapa 19. Klasyfikacja gleb z zakresu głębokości 0,0-0,3 m wskazująca miejsca osiągające parametry właściwe dla obowiązujących grup A, B i C.