Projekty realizowane

 

,,Akademia Przedszkolaka”

Miasto Stołeczne Warszawa- Dzielnica Wlochy m.st. Warszawy realizuje projekt pn. ,,Akademia Przedszkolaka” w ramach X Osi priorytetowej ,,Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 ,,Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.4 ,,Edukacja przedszkolna” – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, którego celem jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy poprzez realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych wyrównujących szanse dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz umożliwiające udział dzieci z niepełnosprawnością, a także zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli.

Wsparcie z Funduszy Europejskich pozwoli na rozszerzenie oferty zajęć rozwijających dla najmłodszych mieszkańców i sprzyjających wyrównywaniu szans edukacyjnych w Przedszkolu nr 314 w Warszawie. Projektem zostanie objętych 105 dzieci, tym w szczególności przejawiające uzdolnienia, dzieci objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną i inne wymagające specjalistycznego podejścia. Wezmą one udział w dodatkowych zajęciach m.in. z logorytmiki, integracji sensorycznej, muzykoterapii oraz w multimedialnych zajęciach wg. programu „Jutro idę do szkoły”.

Ważnym elementem projektu będzie oferta dla dzieci z niepełnosprawnością poprzez wprowadzenie odpowiedniej, specjalistycznej terapii i  ich integrację z pozostałymi dziećmi.

Kluczową rolę w całym procesie odgrywają nauczyciele, dlatego do nich zostanie skierowana oferta podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wezmą oni udział w szkoleniu i kursie z zakresu integracji sensorycznej oraz w studiach podyplomowych.

Ponadto, przedszkole zostanie wyposażone w specjalistyczny sprzęt do zajęć terapeutycznych i sprzęt multimedialny.

Wartość projektu wynosi 294 500,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 231 500,00 zł.

Planowany okres realizacji to 1.09.2021 r. do 31.08.2022 r.

Załączniki:
1. Regulamin uczestnictwa w projekcie
2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
3. Formularz zgłoszeniowy
4. Oświadczenie uczestnika

Fundusze europejskie Mazowsze RP

 


Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Włochy m.st. Warszawy w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Szkoła Podstawowa nr 227 w Warszawie otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 34 999 800,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 27 999 840,00 zł.

Fundusze europejskie Mazowsze RP


SMOKI we Włochach

W roku 2021 Urząd Dzielnicy Włochy we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 227 i Szkoła Podstawową nr 359 w Warszawie realizuje projekt -  bezpłatnych zajęć dodatkowych z zakresu koszykówki dla uczniów szkół podstawowych w klasach: 1-3 (I-sza grupa wiekowa), 4 (II-ga grupa wiekowa) i 5 (III-cia grupa wiekowa) w każdej szkole.
Zajęcia zakładają przeprowadzenie 67 jednostek treningowych po 1,5 h dla każdej grupy (15 os.) w roku.
Projekt prowadzony jest w ramach programu Polskiego Związku Koszykówki na utworzenie Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki (SMOK) finansowanego ze środków Ministerstwa Sportu na podstawie konkursowego wniosku aplikacyjnego złożonego przez Urząd Dzielnicy.

Ponadto przewidziano wsparcie Szkół w sprzęt do koszykówki o wartości 7 tys. zł każda placówka.
Feacebook projektu PZ KOSZ: https://www.facebook.com/MlodeAsyParkietow/

             

 

 

 


Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy

Projekt pn. Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa:
2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.
Tytuł projektu: Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy

Wartość projektu: 28 826 960,00 zł
Wkład m.st. Warszawy: 7 214 044,00 zł
Wartość dofinansowania z Funduszy UE: 21 612 916,00 zł
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostki realizujące projekt: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Włochy

Teren wokół Kopca Powstania Warszawskiego – Park Akcji „Burza”, Fort V Włochy oraz Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK to trzy parki, na które miasto Warszawa otrzyma unijne dofinansowanie w wysokości ponad 21 mln zł. Wspomniane obszary mają razem powierzchnię ok. 25 ha i obecnie tereny te są obszarami zieleni nieuporządkowanej o znacznym stopniu degradacji.
Celem głównym projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zielonych w mieście, poprzez stworzenie unikalnych miejsc służących ochronie środowiska. Realizacja projektu przyczyni się do zachowania różnorodności biologicznej i poprawy możliwości przewietrzania miasta. Zakres projektu zakłada utworzenie zorganizowanego, zielonego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na obszarze Fortu V Włochy oraz zagospodarowanie terenu wokół Kopca Powstania Warszawskiego – Parku Akcji „Burza” (Mokotów) oraz Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK (Ursynów).
Zagospodarowanie terenów zieleni będzie polegało na: renowacji i wzmocnieniu istniejących skarp, usunięciu gatunków obcych inwazyjnych, wprowadzeniu wielogatunkowej szaty roślinności rodzimej oraz stworzeniu infrastruktury rekreacyjno-sportowo-edukacyjnej m.in. wykonaniu ścieżek rowerowych i edukacyjno-spacerowych, boisk, placów zabaw dla dzieci, młodzieży oraz zwierząt, oraz obiektów małej architektury.
Utworzone tereny podzielone będą na różne strefy, służące mieszkańcom: od terenów trawiastych poprzez ścieżki przyrodnicze po place do rekreacji. Ważnym elementem projektu jest ograniczenie dalszej degradacji terenu, poprzez jego zaśmiecanie i eksplorację w miejscach zagrażających elementom historycznym, zabytkowym oraz prowadzących do destabilizacji pierwotnie ukształtowanych skarp. Przewidziano, aby powstałe parki miały naturalny charakter, zbliżony do dzikiego, o powierzchni w ponad 70% biologicznie czynnej.
Działania zaplanowane w projekcie pozwolą w pełni wykorzystać potencjał naturalny (poprawa bioróżnorodności) i historyczny (upowszechnienie wiedzy historycznej) tych terenów oraz nadadzą im istotną funkcję w przestrzeni ogólnomiejskiej oraz dzielnicowej. Planowany termin zakończenia realizacji prac to 2022 rok.
Umowa o dofinansowanie w/w projektu została podpisana w dniu 22.11.2017 r.

Informacje dotyczące podpisania umowy dostępne są pod linkiem: http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/trzy-nowe-parki-o-symbolice-historycznej

http://europa.um.warszawa.pl/projekty-miejskie/utworzenie-teren-w-zieleni-o-symbolice-historycznej-na-obszarze-mst-warszawy


Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie

    

Projekt pn. Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa: 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Tytuł projektu: Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie

Wartość projektu: 22.833.862,86 zł 

Wkład m.st. Warszawy: 6 951 051,13 zł

Wartość dofinansowania z Funduszy UE: 15 882 811,73 zł

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostki realizujące projekt: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Park Pole Mokotowskie, Park Żeromskiego i Park Ogrody Kosmosu to trzy parki, na które miasto Warszawa otrzyma unijne dofinansowanie w wysokości blisko 16 mln zł. Wspomniane obszary mają razem powierzchnię prawie 75 ha, z czego ok. 6,7 ha stanowią nowe tereny zieleni, które zostaną utworzone na obszarze Parku Pole Mokotowskie i Parku Ogrody Kosmosu we Włochach. Realizacja projektu będzie polegać na uporządkowaniu, odnowieniu i zagospodarowaniu terenów zieleni istniejących oraz nowo utworzonych, w rejonach charakteryzujących się niskim udziałem terenów zieleni.

Celem projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w Dzielnicach Ochota, Śródmieście, Włochy i Żoliborz. Projekt zakłada również stworzenie unikalnych miejsc służących ochronie środowiska, przyczynia się do zachowania różnorodności biologicznej, ułatwia i poprawia możliwości przewietrzania miasta oraz uzupełniania wody podziemnej w drodze infiltracji. W efekcie realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości środowiska miejskiego, jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie ekologii i poszanowania przyrody. Wszystkie tereny objęte projektem będą obiektem otwartym, dostępnym dla wszystkich bezpłatnie i dostosowanym do osób niepełnosprawnych; będą sprzyjać integracji społecznej, wypoczynkowi i rekreacji.

Park Pole Mokotowskie rozszerzy się o teren dawnej bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. W ramach realizacji projektu zaplanowano prace polegające na uporządkowaniu zieleni, zakładaniu trawników, powstaną m.in. naturalistyczne zbiorniki wodne, place zabaw, strefa dla psów. Prace w Parku Ogrody Kosmosu będą polegały na wykonaniu ścieżek edukacyjno-spacerowych, budowie tarasu i ogrodu wypoczynkowego oraz boiska. Modernizacja Parku Żeromskiego przewiduje natomiast wykonanie m.in. prac renowacyjnych polegających na wzmocnieniu skarpy, remoncie fontanny oraz wykonaniu rabaty różanej. W ramach prac, w projekcie, przewidziano także zamontowanie budek lęgowych dla ptaków oraz siedliska dla owadów. Realizacja projektu ma także usprawnić proces retencji wodnej poprzez utworzenie zbiorników wodnych, a w parku na Żoliborzu, zostanie wybudowana studnia czwartorzędowa do podlewania zieleni zlokalizowanej w parku. Planowany termin zakończenia realizacji prac to 2020 rok.

Umowa o dofinansowanie w/w projektu została podpisana w dniu 20.04.2017 r.

Informacje dotyczące podpisania umowy dostępne są pod linkiem:

 http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/unijne-pieni-dze-na-parki