null

Dzierżawa nieruchomości

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Krok po kroku

Grunty m.st. Warszawy, administrowane przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, udostępniane są w formie umowy dzierżawy. Procedura przygotowania nieruchomości do wydzierżawienia jest realizowana zgodnie z Zarządzeniem nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o dzierżawę nieruchomości 
 • Oświadczenie potwierdzające, że wnioskodawca nie posiada zaległości wobec m.st. Warszawy/ oświadczenie potwierdzające, że wnioskodawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu,
 • Odbitka z zasadniczej mapy miasta wraz z nakładkami SURE* (w przypadku nowej dzierżawy powyżej 3 miesięcy), lub szkic mapy (w przypadku krótkoterminowej dzierżawy nieruchomości lub ponownego zawarcia umowy),
 • Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku wniosku złożonego przez osobę prawną – wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku,
 • Uchwała o wyborze Zarządu i Uchwała upoważniająca Zarząd do zawarcia umowy dzierżawy w przypadku, gdy stroną  umowy będzie Wspólnota Mieszkaniowa,
 • W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 • NIP, REGON/PESEL,
 • W przypadku osób niepełnosprawnych bądź rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych wnioskujących o dzierżawę indywidualnego miejsca postojowego – kopia legitymacji osoby niepełnosprawnej lub kopia orzeczenia o niepełnosprawności.

Uwaga: Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega sobie prawo żądania od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów i wyjaśnień w trakcie rozpatrywania wniosku.
Wniosek o dzierżawę nieruchomości należy złożyć, wraz z wymaganymi dokumentami, z wyprzedzeniem umożliwiającym przeprowadzenie czynności zmierzających do zawarcia umowy dzierżawy. Przygotowanie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz zawarcie umowy dzierżawy, możliwe jest po uzyskaniu pozytywnej opinii Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy,  oraz innych aprobujących opinii, wymaganych w zależności od celu dzierżawy i lokalizacji nieruchomości. Regułą jest przeprowadzanie oględzin i pomiarów nieruchomości, z udziałem Wnioskodawcy, skutkujące sporządzeniem notatki ze spotkania i dokumentacji fotograficznej.

Treść Umowy dzierżawy, stanowiącej załącznik do Zarządzenia 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2017 r., w szczególnych sytuacjach  może być dostosowana do stanu faktycznego.

W wypadku złożenia wniosku niekompletnego, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

*Treść mapy zasadniczej może być prowadzona i przedstawiana w systemie nakładek tematycznych - na osobnych arkuszach folii lub w zbiorach warstw albo obiektów, oznaczonych symbolami:

 • E – ewidencja gruntów i budynków,
 • S – sytuacja powierzchniowa (inne obiekty trwale związane z terenem),
 • R – realizacyjne uzgodnienia projektowe,
 • U – sieci uzbrojenia terenu,
 • SURE, to  sytuacja powierzchniowa, sieci uzbrojenia terenu, realizacyjne uzgodnienia projektowe, ewidencja gruntów i budynków

Uwaga: Odbitkę z zasadniczej mapy m.st. Warszawy można zakupić w Biurze Geodezji i Katastru z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sandomierskiej 12, 02-567 Warszawa, tel.: 22 443 16 00, 22 443 16 01. Koszt zakupu mapy ponosi wnioskodawca.

Załącznik nr 1 do umowy dzierżawy – Szkic

Załącznik Nr 2 do umowy dzierżawy – Protokół zdawczo-odbiorczy

Załącznik Nr 3 do umowy dzierżawy – oświadczenie w formie aktu notarialnego

Oświadczenie małżonka/i

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 90/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 stycznia 2020 r. – Zasady wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Wyciąg z Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 811/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 maja 2017 r. – Minimalne miesięczne stawki netto czynszu dzierżawnego za 1m2 gruntu (w zł.) w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy