null

Informacja o zaliczkach za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę

W związku z licznie pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi wzrostu opłat zaliczkowych za centralne ogrzewanie i centralną ciepłą wodę, przygotowaliśmy dla Państwa zestaw najczęściej powtarzających się pytań i odpowiedzi na nie. Mamy nadzieję, że informacje w nich zawarte wyjaśniają większość Państwa wątpliwości, choć zdajemy sobie sprawę, że nie wyczerpują one wszystkich pytań.

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji dotyczących wzrostu opłat zaliczkowych za centralne ogrzewanie i centralną ciepłą wodę, wynikających ze wzrostu cen gazu, prosimy o zadawanie pytań drogą mailową wlochy.zgn@um.warszawa.pl lub zapraszamy do bezpośredniego kontaktu po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 22 863 55 24.

 

Często zadawane pytania

Wzrost opłat za lokal wynika z podwyżki ceny gazu zastosowanej przez przedsiębiorstwo gazowe dostarczające paliwo gazowe do budynków zarządzanych przez ZGN.

Wzrost opłat zaliczkowych za lokal wynika z podwyżki ceny gazu. Stawki za gaz wynikające ze styczniowej umowy były wysokie. Kolejna umowa zawarta jest na niższą stawkę niż w styczniu. W związku z powyższym, aby nie obciążać mieszkańców wysokimi zaliczkami za miesiąc styczeń, uśredniono powyższą stawkę i zastosowano ją od miesiąca lutego, kiedy znana już była nowa, niższa stawka obowiązująca na kolejne miesiące.

Opłaty zaliczkowe za centralne ogrzewanie i centralną ciepłą wodę zostaną zmienione niezwłocznie po dostosowaniu przez dostawców gazu stawek paliwa gazowego na podstawie złożonych oświadczeń zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. O zmienionych opłatach zaliczkowych zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem.

Wpłacone przez mieszkańców kwoty są opłatami zaliczkowymi i będą podlegały rozliczeniu zgodnie z faktycznymi kosztami za paliwo gazowe poniesionymi przez ZGN.

Tak, ZGN dokona nowych przeliczeń w wysokości opłat zaliczkowych, o czym powiadomi mieszkańców odrębnym pismem. 

Stawka za centralną ciepłą wodę została obliczona na podstawie  kosztów wynikających z umowy zawartej z dostawcą gazu na dany budynek. Koszty te rozdzielane są proporcjonalnie na cały budynek, w wysokości: 70% za centralne ogrzewanie oraz 30% za centralną ciepłą wodę według danych za ubiegłe okresy rozliczeniowe, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora ZGN Włochy nr 69/2020 z dnia 31.12.2020 r. (Regulamin rozliczenia świadczeń).

30% ilości zużytego paliwa gazowego w danym budynku przez mieszkańców jest podzielona przez ilość zużytej ciepłej wody przez wszystkich mieszkańców danego budynku co pozwala na obliczenie kosztu podgrzania 1 mwody i rozliczenie mieszkańców wg faktycznego zużycia na podstawie  wskazań wodomierzy. Z tego wynika zaliczkowa stawka za centralną ciepłą wodę w poszczególnych nieruchomościach.

W związku z powyższym dla każdego budynku ustalona została indywidualna zaliczkowa stawka c.c.w. za 1mciepłej wody, ponieważ w poszczególnych nieruchomościach występuje zróżnicowane zużycie ciepłej wody przez mieszkańców.

Ww. opłaty  zaliczkowe zostaną rozliczone po zakończonym roku wg faktycznego zużycia i faktycznego kosztu paliwa gazowego wynikającego z zawartych umów z dostawcami paliwa gazowego i zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

Koszty za centralne ogrzewanie i centralną ciepłą wodę  rozdzielane są proporcjonalnie na cały budynek, w wysokości: 70% za centralne ogrzewanie oraz 30% za centralną ciepłą wodę według danych za ubiegłe okresy rozliczeniowe, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora ZGN Włochy nr 69/2020 z dnia 31.12.2020 r. (Regulamin rozliczenia świadczeń).

Różnica w opłatach zaliczkowych za centralne ogrzewanie w poszczególnych budynkach uzależniona jest od:

  • łącznej powierzchni lokali znajdujących się w budynku,
  • ilości zużytego gazu przez mieszkańców w danym budynku,

W związku z powyższym dla każdego budynku obliczona jest indywidulana zaliczkowa stawka za centralne ogrzewanie  za 1mpowierzchni użytkowej lokalu.

Ww. opłaty  zaliczkowe zostaną rozliczone po zakończonym roku wg faktycznego zużycia i faktycznego kosztu paliwa gazowego wynikającego z zawartych umów z dostawcami paliwa gazowego i zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

Koszty za centralne ogrzewanie i centralną ciepłą wodę  rozdzielane są proporcjonalnie na cały budynek, w wysokości: 70% za centralne ogrzewanie oraz 30% za centralną ciepłą wodę według danych za ubiegłe okresy rozliczeniowe, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora ZGN Włochy nr 69/2020 z dnia 31.12.2020 r. (Regulamin rozliczenia świadczeń).

Różnica w opłatach za centralnie ciepłą wodę wynika z:

  • zużycia ciepłej wody przez mieszkańców danego budynku,
  • ilości zużytego gazu przez mieszkańców w danym budynku,

W związku z powyższym dla każdego budynku ustalona została indywidualna zaliczkowa stawka c.c.w. za 1mciepłej wody, ponieważ w poszczególnych nieruchomościach występuje zróżnicowane zużycie ciepłej wody przez mieszkańców.

Ww. opłaty  zaliczkowe zostaną rozliczone po zakończonym roku wg faktycznego zużycia i faktycznego kosztu paliwa gazowego wynikającego z zawartych umów z dostawcami paliwa gazowego i zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

Wzrost stawki o około 60% dotyczy wyłącznie odbiorców, którzy podpisali z dostawcą gazu indywidualne umowy. Dotychczasowy zapis ustawy Prawo energetyczne nie obejmował podmiotów zarządzających lokalami mieszkalnymi (takich jak np. ZGN czy Spółdzielnie), ochroną regulacji Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie obowiązku stosowania przez przedsiębiorstwa gazowe maksymalnych stawek za paliwo gazowe.

Ustawodawca nie dał możliwości potraktowania przez przedsiębiorstwo gazowe jednostek takich jak ZGN  jako podmiotu zakupującego paliwo gazowe dla indywidualnych gospodarstw domowych mających niższe stawki na zakup paliwa gazowego, co poskutkowało zastosowaniem stawek rynkowych.

W dniu 26 stycznia 2022r. została przyjęta ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z obecną sytuacją na rynku paliw gazowych. Dopiero ta ustawa reguluje możliwość potraktowania m.in. ZGN nie jako przedsiębiorcy, ale jako podmiotu zamawiającego paliwo gazowe na potrzeby mieszkańców po preferencyjnej stawce (regulowanej przez URE).

W świetle najnowszej ustawy przedsiębiorstwa gazowe będą miały obowiązek stosować stawki regulowane po zrealizowaniu wszystkich czynności przez obie strony umowy na dostawę paliwa gazowego.

ZGN Włochy nie ma wpływu na wysokość stawek gazu. ZGN ma obowiązek w ciągu 45 dni od dnia wejścia w życie ustawy (od 29.01.2022 r.) złożyć oświadczenie z deklaracją wielkości paliwa gazowego (udział w całkowitym szacunkowym zużyciu) oraz rodzajów odbiorców końcowych w poszczególnych nieruchomościach. Oświadczenie to  zostało ustalone dopiero w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 stycznia 2022 r.

Dotychczasowy zapis ustawy Prawo energetyczne nie obejmował podmiotów zarządzających lokalami mieszkalnymi (takich jak np. ZGN czy Spółdzielnie), ochroną regulacji Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie obowiązku stosowania przez przedsiębiorstwa gazowe maksymalnych stawek za paliwo gazowe. Ustawodawca nie dał możliwości potraktowania przez przedsiębiorstwo gazowe jednostek takich jak ZGN  jako podmiotu zakupującego paliwo gazowe dla indywidualnych gospodarstw domowych mających niższe stawki na zakup paliwa gazowego, co poskutkowało zastosowaniem stawek rynkowych.

W dniu 26 stycznia 2022r. została przyjęta ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z obecną sytuacją na rynku paliw gazowych. Dopiero ta ustawa reguluje możliwość potraktowania m.in. ZGN nie jako przedsiębiorcy, ale jako podmiotu zamawiającego paliwo gazowe na potrzeby mieszkańców po preferencyjnej stawce (regulowanej przez URE).

W świetle najnowszej ustawy przedsiębiorstwa gazowe będą miały obowiązek stosować stawki regulowane po zrealizowaniu wszystkich czynności przez obie strony umowy na dostawę paliwa gazowego.

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora ZGN Włochy nr 69/2020 z dnia 31.12.2020 r. (Regulamin rozliczenia świadczeń), koszty zakupu gazu dotyczące podgrzania ciepłej wody rozlicza się stosując metody: wg liczby osób lub wskazania wodomierza indywidualnego ciepłej wody w lokalu. Od 1.02.2022 roku ZGN wprowadził nowe stawki za ciepłą wodę uwzględniając tylko zużycie ciepłej wody na danym lokalu, ponieważ ilość osób nie świadczy o zużyciu wody w lokalu tylko stan wodomierza indywidualnego. Sposób taki ustalenia opłat zaliczkowych jest bardziej sprawiedliwy dla mieszkańców, gdyż najbardziej adekwatnie odnosi się do zużywanej ciepłej wody w poszczególnych lokalach. Warto podkreślić, że c.c.w. rozliczana po zakończeniu roku jest wg faktycznego zużycia, a nie ilości osób. Wobec powyższego ustalenie zaliczek już wg szacunkowego zużycia (na podstawie danych z poprzednich okresów) jest korzystniejsze dla mieszkańców.

Koszty wynikające z umowy zawartej z dostawcą gazu rozdzielane są proporcjonalnie na cały budynek, w wysokości: 70% za centralne ogrzewanie oraz 30% za centralną ciepłą wodę według danych za ubiegłe okresy rozliczeniowe, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora ZGN Włochy nr 69/2020 z dnia 31.12.2020 r. (Regulamin rozliczenia świadczeń).

Stawka za centralne ogrzewanie (70% kosztów gazu) została policzona w następujący sposób: roczne szacunkowe koszty c.o. na cały budynek podzielone przez łączną powierzchnię lokali znajdujących się w budynku i podzielone na 12 miesięcy, natomiast stawka za ciepłą wodę (30% kosztów gazu) została policzona według rocznych szacunkowych kosztów c.c.w. na cały budynek i podzielona przez łączną ilość m3 zużycia ciepłej wody we wszystkich lokalach w budynku w danym roku.

Wybudowane centralne systemy grzewcze zasilane paliwem gazowym (kotłownie gazowe) zostały zaprojektowane w celu zapewnienia prawidłowego komfortu cieplnego użytkowników zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie ich powstawania.

Obecnie w celu zastosowania indywidulanych systemów grzewczych w poszczególnych lokalach (etażowe ogrzewanie z dwufunkcyjnych pieców gazowych) koniecznym byłoby dokonanie przebudowy lokali i budynków. Powyższe wpłynęłoby na układ i powierzchnię lokali oraz wymusiło zastosowanie innych źródeł ogrzewania dla lokali, które nie spełniałyby wymagań dla montażu pieców gazowych (ogrzewanie elektryczne).

Powyższe nie znajduje uzasadnienia technicznego i ekonomicznego dla właściciela i użytkowników budynku.

W budynkach wyposażonych w kotłownię gazową nie ma możliwości, aby każdy z mieszkańców miał podpisaną indywidualną umowę z dostawcą paliwa gazowego, ponieważ każdy lokal musiałby mieć indywidualny licznik gazowy. Przy kotłowni gazowej zasilającej budynek w c.o. i c.c.w. nie jest to możliwe – układ pomiarowy (licznik gazu) jest tylko jeden.

Indywidualne umowy z dostawcą paliwa gazowego mogłyby zostać zawarte  jedynie w sytuacji, kiedy w lokalu jest etażowe ogrzewanie zasilane dwufunkcyjnym piecem gazowym. W przypadku budynków, w których występują centralne kotłownie gazowe, nie każdy lokal spełniałby wymagania pozwalające na montaż takiego pieca gazowego (w zakresie powierzchni lokalu i przewodów spalinowych).

Warto podkreślić, że przy indywidualnych piecach koszty ich konserwacji, przeglądów i bieżącego utrzymania ponoszą mieszkańcy, natomiast koszty konserwacji, przeglądów i bieżącego utrzymania kotłowni gazowej obciążają ZGN.

Mieszkańcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe, tj.:

  • dodatek mieszkaniowy w Urzędzie Dzielnicy Włochy,
  • obniżkę naliczonego czynszu w ZGN Włochy,
  • dodatek energetyczny w Urzędzie Dzielnicy Włochy,
  • zasiłek celowy w OPS Włochy,
  • dodatek osłonowy w Urzędzie Dzielnicy Włochy.

Każdorazowe wsparcie finansowe mieszkańców uzależnione jest od uzyskiwanych dochodów, a tym samym od spełnienia określonego kryterium dochodowego.

Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu