null

RODO – klauzula informacyjna

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Inspektora Ochrony Danych Osobowych – adres mail: iod@zgnwlochy.waw.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Kto jest Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych?

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (02-479), ul. Bolesława Chrobrego 7 zwany dalej Administratorem.
 • Z Administratorem może Pani/Pan skontaktować się pisemnie pod wyżej wskazanym adresem oraz za pomocą adresu e-mail wlochy.zgn@um.warszawa.pl i telefonicznie pod numerem 22-863-55-24.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu iod@zgnwlochy.waw.pl

Dlaczego, jakie dane i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy:

 • fakultatywnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. w zakresie i celu udzielonej przez Panią/Pana zgody;
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy – umowy najmu lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu, dzierżawy;
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w szczególności ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Kto może być odbiorcą Pani/Pana danych osobowych?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:

 • organy publiczne, którym Administrator może udostępnić Państwa dane osobowe na podstawie odrębnych przepisów prawa;
 • Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Płd. m. st. Warszawy, który dostarcza program do obsługi bazy najemców na podstawie zawartej umowy powierzenia;
 • podmioty świadczące usługi serwisowe, konserwatorskie, naprawcze, remontowe Pani/Pana lokalu, z którymi Administrator zawarł umowy na realizację takich usług na podstawie Pani/Pana zgody.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane osobowe do państw trzecich?

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są do czasu obowiązywania zawartej umowy najmu/dzierżawy. Po tym okresie przekazywane są do archiwum zakładowego i tam przechowywane są przez okres wynikający z przepisów prawa. Po tym okresie dokumenty są brakowane/niszczone przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny.

Jakie prawa Pani/Panu przysługują w związku z przewarzaniem Pani/Pana danych osobowych?

Ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych w tym uzyskanie kopii danych*;
 • żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych*;
 • żądania usunięcia danych osobowych w zakresie udzielonej przez Panią/Pana zgody*;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych*;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych*;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce. Jest nim Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03;
 • nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych*.

Czy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w sposób zautomatyzowany i czy są profilowane?

Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.

* Szczegółowe wyjaśnienia o przysługujących Pani/Panu prawach dostępne są na stronie internetowej ZGN Włochy w zakładce –


Prawa osób, których dane dotyczą w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami W Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy (zwanego dalej ZGN Włochy)

Opracowano w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO). ZGN Włochy zapewnia realizację praw osób fizycznych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), tj.:

 • prawa do dostępu do danych, w tym prawo do otrzymania kopii danych – art. 15,
 • prawa do sprostowania danych – art. 16,
 • prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – art. 17,
 • prawa do ograniczenia przetwarzania – art. 18,
 • prawo do przenoszenia danych – art. 20,
 • prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – art. 21.

ZGN Włochy rozpatruje żądania osób, których dane dotyczą z należytą starannością, uwzględniając przepisy prawa oraz prawa i wolności innych osób, których dane mogą dotyczy. Realizacja Państwa praw następuje po przeprowadzeniu przez pracowników ZGN Włochy analizy posiadanych danych oraz merytorycznych przesłanek zawartych w RODO jak i w innych obowiązujących przepisach prawa.

Poniżej przedstawiamy wyjaśnienia dotyczące Państwa praw w zakresie przetwarzania Państwa danych 

Prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO) polega na tym, iż mogą Państwo wystąpić do Nas, j akie dane dotyczące Państwa osoby są przetwarzane, jak również uzyskać informacje w zakresie wynikającym z art. 15 ust. 1-3 RODO (jaki jest cel przetwarzania, okres przechowywania, informacje o kategoriach odbiorców danych, informacje o przysługujących prawach w stosunku do administratora tj. Dyrektora ZGN Włochy. Mogą też Państwo otrzymać kopię danych osobowych (czyli informację o swoich danych osobowych) we wskazanej przez Państwa formie.

Prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO) polega na tym, iż mogą Państwo wystąpić do administratora tj. Dyrektora ZGN Włochy o sprostowanie swoich danych osobowych lub ich uzupełnienie, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie aktualizacje danych musza być ograniczone celem ich przetwarzania. Prawo to nie będzie mogło być stosowane do danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich sprostowania lub uzupełnienia określają odrębne przepisy prawa - np. tryb sprostowania błędów i omyłek rozstrzygnięć określony w kodeksie postępowania administracyjnego.

Prawo do usunięcia Państwa danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) – w ramach tego uprawnienia mogą Państwo wnioskować o usunięcie swoich danych osobowych, jeśli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób
 • przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodniez art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania (mają Państwo prawo w dowolnym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych);
 • osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1

Prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych (art. 18 RODO) polega na konieczności ograniczenia przez administratora tj. Dyrektora ZGN Włochy przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania, można z niego skorzystać w oparciu o przesłanki określone w art. 18 ust. 1 RODO, tj.

 • w przypadku kwestionowania przez Państwa ich prawidłowości;
 • sprzeciwu osoby, której dane dotyczą; do dokonania ich usunięcia danych osobowych;
 • zbędności posiadanych danych do celów przetwarzania, ale i konieczności ich posiadania do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń danej osoby;
 • wniesienia sprzeciwu na mocy art. 21 ust. 1 RODO.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) polega na tym, iż mogą Państwo zażądać, by dane osobowe, które zostały przez Państwa dostarczone, zostały przesłane przez administratora (Dyrektora ZGN Włochy) bezpośrednio innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie możliwe oraz macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyliście do ZGN Włochy. Z uprawnienia tego mogą Państwo skorzystać, jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwo zgody lub w celu wykonania zawartej z Państwem umowy oraz w sposób zautomatyzowany (nie obejmuje danych przetwarzanych w postaci papierowej). Realizacja tego prawa jest ograniczona do nielicznych przypadków, z uwagi na podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, tj. przetwarzanie danych w ZGN Włochy jest głównie przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, którym jest:

 • gospodarowanie lokalowym zasobem m.st. Warszawy w obrębie Dzielnicy Włochy;
 • gospodarowanie powierzonym zasobem nieruchomości m.st. Warszawy w obrębie Dzielnicy Włochy:
 • podejmowanie działań na rzecz określania sposobu zarządu nieruchomością wspólną, dokonania wyboru zarządu lub ustanowienia zarządcy przymusowego;
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy m.st. Warszawy, a w odniesieniu do spraw należących do zakresu działania Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy – powierzonych przez organy Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Prawo do sprzeciwu przetwarzania danych (art. 21 RODO) polega na zakazie dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że administrator wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności. Uprawnienie to będzie realizowane w nielicznych sytuacjach z uwagi na okoliczności przetwarzania Państwa danych w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 

Załączniki: