null

Statut ZGN Włochy

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy powstał na mocy Uchwały Nr XLIII/1013/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Budynków Komunalnych »Włochy«” w jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą „Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy”

Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Tekst jednolity opracowany na podstawie:

 1. Uchwały Nr XLIII/1013/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 roku,
 2. Uchwały Nr XV/478/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 września 2007 roku,
 3. Uchwały Nr LI/1567/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 marca 2009 roku,
 4. Uchwały Nr LXXXII/2384/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010 roku

§ 1

 1. Jednostka pod nazwą „Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy”, zwana dalej „Zakładem”, jest jednostką budżetową m.st. Warszawy.
 2. Zakład prowadzi działalność statutową na obszarze Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, zwanej dalej „Dzielnicą”.
 3. Siedziba Zakładu mieści się w Warszawie, przy ul. Bolesława Chrobrego 7.

§ 2

Zakład działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
 2. ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 ze zm.),
 3. przepisów o finansach publicznych,
 4. niniejszego statutu,
 5. innych przepisów prawa.

§ 3

Zadaniem Zakładu jest:

 1. gospodarowanie w granicach zwykłego zarządu, w sposób i na zasadach określonych przepisami prawa oraz ustaleniami organów m.st. Warszawy, a w odniesieniu do spraw należących do zakresu działania Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy – ustaleniami organów Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy:
 1. lokalowym zasobem m.st. Warszawy,
 2. powierzonym zasobem nieruchomości m.st. Warszawy,
 1. podejmowanie działań na rzecz określania sposobu zarządu nieruchomością wspólną, dokonania wyboru zarządu lub ustanowienia zarządcy przymusowego,
 2. wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy m. st. Warszawy,  a w odniesieniu do spraw należących do zakresu działania Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy – powierzonych przez organy Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

§ 4

Zadania określone w § 3 w szczególności obejmują:

 1. zarządzanie lokalami tworzącymi mieszkaniowy zasób oraz powierzonym zasobem nieruchomości m.st. Warszawy, w tym:

 

 1. eksploatowanie lokali,
 2. organizowanie napraw, konserwacji, remontów i modernizacji,
 3. utrzymywanie czystości i porządku na terenie posesji i osiedli,
 4. zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy lub użyczenia,
 5. pobieranie czynszów i opłat z tytułu najmu i eksploatacji lokali oraz innych opłat, w tym odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali i innych składników powierzonego mienia m.st. Warszawy oraz prowadzenie windykacji w tym zakresie,
 6. ewidencjonowanie nieruchomości (w tym lokali),

 

 1. obsługę użytkowników mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy oraz użytkowników innych lokali i obiektów obejmującą zapewnienie energii elektrycznej, cieplnej i wody, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości,
 2. wnioskowanie o przygotowywanie niezbędnych opracowań geodezyjno-prawnych oraz o dokonanie niezbędnych podziałów i scaleń nieruchomości,
 3. sporządzanie planów rzeczowo-finansowych rocznych i wieloletnich dla każdej nieruchomości, a w tym:

 

 1. zarządzania nieruchomością,
 2. remontów i modernizacji,
 3. inwestowania w nieruchomość,

 

 1. dokonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do wyłonienia najemców, dzierżawców lub innych użytkowników nieruchomości oraz przygotowywanie umów z tymi najemcami, dzierżawcami i innymi użytkownikami,
 2. dokonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do zamiany lokali mieszkalnych,
 3. przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów na zarządzanie nieruchomościami,
 4. rozliczanie umów o zarządzanie nieruchomościami,
 5. ewidencjonowanie i pobieranie przychodów i pożytków z nieruchomości,
 6. naliczanie należności za nieruchomości oraz prowadzenie windykacji i egzekucji tych należności,
 7. rozliczanie przychodów i pożytków z nieruchomości oraz wydatków na utrzymanie nieruchomości,
 8. dokonywanie analiz w zakresie gospodarowania lokalami i nieruchomościami w obszarze działania Zakładu, w tym analizy kosztów utrzymania zasobu oraz wnioskowanie zmian polityki czynszowej i stawek czynszów,
 9. wyposażanie w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej nieruchomości m.st. Warszawy,
 10. udział w przygotowaniu dokumentacji nieruchomości przeznaczonych do obrotu,
 11. podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, roszczeń ze stosunku najmu lub dzierżawy, stwierdzenia nabycia spadku, stwierdzenia nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, a także dotyczących wpisów w księgach wieczystych, zakładania ksiąg wieczystych,
 12. występowanie do właściwych organów i sądów we wszystkich sprawach objętych działaniem Zakładu.

§ 5

Zakład może sprawować zarząd nieruchomościami wspólnymi do czasu określenia przez właścicieli sposobu zarządu nieruchomością wspólną, wyboru zarządu lub ustanowienia zarządcy przymusowego.

§ 6

 

 1. Zakładem kieruje Dyrektor przy pomocy zastępców i głównego księgowego.
 2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent m.st. Warszawy.
 3. Zastępców dyrektora i głównego księgowego zatrudnia i zwalnia Dyrektor po uzyskaniu opinii Zarządu Dzielnicy.
 4. W przypadku niewyrażenia opinii przez Zarząd Dzielnicy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.

§ 7

Dyrektor Zakładu realizuje działania określone w statucie w imieniu m.st. Warszawy, w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy.

§ 8

Do zakresu działania Dyrektora Zakładu należy w szczególności:

 1. kierowanie działalnością Zakładu i zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania,
 2. składanie w imieniu m.st. Warszawy oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych do wysokości kwot określonych w planach finansowych Zakładu,
 3. współpraca z Zarządem Dzielnicy we wszystkich sprawach objętych zakresem działania Zakładu.

§ 9

 

 1. Zakład jest pracodawcą w rozumieniu prawa pracy.
 2. Czynności w sprawach prawa pracy wobec pracowników Zakładu dokonuje Dyrektor.
 3. Strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Zakładu określa regulamin organizacyjny. Regulamin organizacyjny zatwierdza Dyrektor w uzgodnieniu z Prezydentem m.st. Warszawy po zaopiniowaniu przez Zarząd Dzielnicy.

§ 10

 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki. Projekt rocznego planu finansowego opiniuje Rada Dzielnicy i Zarząd Dzielnicy.
 3. Zakład prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 11

Uchylony.

§ 12

 

 1. Dyrektor Zakładu sporządza roczne sprawozdania z działalności Zakładu w terminie do 31 marca następnego roku.
 2. Roczne sprawozdania z działalności Zakładu zatwierdza Zarząd Dzielnicy i po uzyskaniu opinii Rady Dzielnicy w formie uchwały, przedstawia Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 13

 

 1. Na wniosek Zarządu Dzielnicy Dyrektor Zakładu obowiązany jest udostępniać dokumenty i materiały związane z funkcjonowaniem Zakładu, a także sporządzać informacje przetworzone.
 2. Zarząd Dzielnicy udziela Dyrektorowi wskazówek dotyczących bieżącego funkcjonowania Zakładu, a w przypadku ich nieuwzględnienia zawiadamia Prezydenta m.st. Warszawy.

§ 14

 

 1. Zasady prowadzenia kontroli oraz obieg dokumentów finansowo-księgowych ustala Dyrektor Zakładu stosownie do obowiązujących przepisów.
 2. Zakładowy plan kont Zakładu ustala Dyrektor Zakładu na podstawie wzorcowego planu kont opracowanego przez Skarbnika m.st. Warszawy.

§ 15

Zmiany w statucie dokonuje Rada m.st. Warszawy na wniosek Prezydenta m. st. Warszawy.