Dzierżawa nieruchomości

Dowiedz się więcej

Krok po kroku

Grunty m.st. Warszawy, administrowane przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, udostępniane są w formie umowy dzierżawy. Procedura przygotowania nieruchomości do wydzierżawienia jest realizowana zgodnie z Zarządzeniem nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o dzierżawę nieruchomości 
 • Oświadczenie potwierdzające, że wnioskodawca nie posiada zaległości wobec m.st. Warszawy/ oświadczenie potwierdzające, że wnioskodawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu,
 • Odbitka z zasadniczej mapy miasta wraz z nakładkami SURE* (w przypadku nowej dzierżawy powyżej 3 miesięcy), lub szkic mapy (w przypadku krótkoterminowej dzierżawy nieruchomości lub ponownego zawarcia umowy),
 • Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku wniosku złożonego przez osobę prawną – wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku,
 • Uchwała o wyborze Zarządu i Uchwała upoważniająca Zarząd do zawarcia umowy dzierżawy w przypadku, gdy stroną  umowy będzie Wspólnota Mieszkaniowa,
 • W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 • NIP, REGON/PESEL,
 • W przypadku osób niepełnosprawnych bądź rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych wnioskujących o dzierżawę indywidualnego miejsca postojowego – kopia legitymacji osoby niepełnosprawnej lub kopia orzeczenia o niepełnosprawności.

Uwaga: Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega sobie prawo żądania od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów i wyjaśnień w trakcie rozpatrywania wniosku.
Wniosek o dzierżawę nieruchomości należy złożyć, wraz z wymaganymi dokumentami, z wyprzedzeniem umożliwiającym przeprowadzenie czynności zmierzających do zawarcia umowy dzierżawy. Przygotowanie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz zawarcie umowy dzierżawy, możliwe jest po uzyskaniu pozytywnej opinii Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy,  oraz innych aprobujących opinii, wymaganych w zależności od celu dzierżawy i lokalizacji nieruchomości. Regułą jest przeprowadzanie oględzin i pomiarów nieruchomości, z udziałem Wnioskodawcy, skutkujące sporządzeniem notatki ze spotkania i dokumentacji fotograficznej.

Treść Umowy dzierżawy, stanowiącej załącznik do Zarządzenia 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2017 r., w szczególnych sytuacjach  może być dostosowana do stanu faktycznego.

W wypadku złożenia wniosku niekompletnego, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

*Treść mapy zasadniczej może być prowadzona i przedstawiana w systemie nakładek tematycznych - na osobnych arkuszach folii lub w zbiorach warstw albo obiektów, oznaczonych symbolami:

 • E – ewidencja gruntów i budynków,
 • S – sytuacja powierzchniowa (inne obiekty trwale związane z terenem),
 • R – realizacyjne uzgodnienia projektowe,
 • U – sieci uzbrojenia terenu,
 • SURE, to  sytuacja powierzchniowa, sieci uzbrojenia terenu, realizacyjne uzgodnienia projektowe, ewidencja gruntów i budynków

Uwaga: Odbitkę z zasadniczej mapy m.st. Warszawy można zakupić w Biurze Geodezji i Katastru z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sandomierskiej 12, 02-567 Warszawa, tel.: 22 443 16 00, 22 443 16 01. Koszt zakupu mapy ponosi wnioskodawca.

Załącznik nr 1 do umowy dzierżawy – Szkic

Załącznik Nr 2 do umowy dzierżawy – Protokół zdawczo-odbiorczy

Załącznik Nr 3 do umowy dzierżawy – oświadczenie w formie aktu notarialnego

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 811/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy – Zasady wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Wyciąg z Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 811/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 maja 2017 r. – Minimalne miesięczne stawki netto czynszu dzierżawnego za 1m2 gruntu (w zł.) w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

 

 

Ogłoszenia Adres Przeznaczenie Data ogłoszenia  Termin składania wniosku

Konkurs 1/2023

Ogłoszenie

Regulamin

Załącznik nr 1
do regulaminu

Załacznik nr 2
do regulaminu

Załcznik nr 3
do regulaminu

Załącznik nr 1
do oferty

Załącznik nr 2
do oferty

 

ul. Cietrzewia 2 Grunt pod ogródek przydomowy 30.11.2023 r. 15.12.2023 r. do godz. 8:00
EZP/37/2023 ul. Żwirki i Wigury 15A Grunt pod altanę śmietnikową 30.11.2023 r. 21.12.2023 r.
EZP/36/2023 ul. Kleszczowa 22 Miejsce parkingowe 30.11.2023 r. 21.12.2023 r.
EZP/35/2023 ul. Notecka 5 Grunt pod garaż blaszany 30.11.2023 r. 21.12.2023 r.
EZP/34/2023 ul. Naukowa 4 Część ogrodzenia pod baner reklamowy 31.10.2023 r. nieaktualne
EZP/33/2023 Bolesława Chrobrego 5 Grunt pod garaż blaszany 31.10.2023 r. nieaktualne
EZP/32/2023 Popularna 29 Grunt pod wiatę garażową 31.10.2023 r. nieaktualne
EZP/31/2023 Cietrzewia 2 Grunt pod ogródek przydomowy 31.10.2023 r. nieaktualne
EZP/30/2023 1 Sierpnia 40A Grunt pod altanę śmietnikową 29.09.2023 r. nieaktualne
EZP/29/2023 Flagowa 14 Miejsca parkingowe 29.09.2023 r. nieaktualne
EZP/28/2023 Rybnicka 61 Grunt pod ogródek przydomowy i wiatę do parkowania pojazdów 31.08.2023 r. nieaktualne
EZP/27/2023 al. Krakowska 248 Grunt pod altanę śmietnikową 31.07.2023 r. nieaktualne
EZP/26/2023 Żwirki i Wigury 19 Grunt pod altanę śmietnikową 31.07.2023 r. nieaktualne
EZP/25/2023 Janiszowska 3 Grunt z przeznaczeniem
na zadaszoną wiatę do parkowania pojazdów
31.07.2023 r. nieaktualne
EZP/24/2023 Żwirki i Wigury 17A Grunt pod altanę śmietnikową 31.07.2023 r. nieaktualne
EZP/23/2023 Żwirki i Wigury 17 Grunt pod altanę śmietnikową 31.07.2023 r. nieaktualne
EZP/22/2023 Techników 4 Grunt pod pomieszczenie gospodarcze 30.06.2023 r. nieaktualne
EZP/21/2023 1 Sierpnia 42 Grunt pod altanę śmietnikową 30.06.2023 r. nieaktualne
EZP/20/2023 Kleszczowa 22 Miejsca parkingowe 30.06.2023 r. nieaktualne
EZP/19/2023 Rybnicka 28 Grunt pod ogródek przydomowy 30.06.2023 r. nieaktualne
EZP/18/2023 Sycowska 36 Grunt pod ogródek przydomowy i pomieszczenia gospodarcze 31.05.2023 r. nieaktualne
EZP/17/2023 Żwirki i Wigury 15 Grunt pod altankę śmietnikową 31.05.2023 r. nieaktualne
EZP/16/2023 Przyłęcka 8 Grunt pod ogródek przydomowy  31.05.2023 r. nieaktualne
EZP/15/2023 Przyłęcka 8 Grunt pod ogródek przydomowy 31.05.2023 r. nieaktualne
EZP/14/2023 al. Krakowska 246/248 Grunt pod kiosk handlowo  – prasowy 31.05.2023 r. nieaktualne
EZP/13/2023 1 Sierpnia 40 Grunt pod kiosk warzywny 28.04.2023 r. nieaktualne
EZP/12/2023 Tumska 29 Grunt pod pomieszczenia gospodarcze 28.04.2023 r. nieaktualne
EZP/11/2023 Tumska 29 Grunt pod pomieszczenia gospodarcze 28.04.2023 r. nieaktualne
EZP/10/2023 Tumska 29 Grunt pod pomieszczenia gospodarcze 28.04.2023 r. nieaktualne
EZP/9/2023 Przyłęcka 12 Grunt pod ogródek przydomowy 28.04.2023 r. nieaktualne
EZP/8/2023 Plastyczna 31 Grunt pod pomieszczenia gospodarcze 31.03.2023 r. nieaktualne
EZP/7/2023 Naukowa 39A Grunt pod ogródek przydomowy 31.03.2023 r. nieaktualne
EZP/6/2023 Wilczycka 20 Grunt pod pomieszczenia gospodarcze 31.03.2023 r. nieaktualne
EZP/5/2023 Borsucza 15 Grunt pod ogródek przydomowy 28.02.2023 r. nieaktualne
EZP/4/2023 Wagonowa 4 Grunt pod pomieszczenia gospodarcze 31.01.2023 r. nieaktualne
EZP/3/2023 Krańcowa 53 Miejsce parkingowe 31.01.2023 r. nieaktualne
EZP/2/2023 Naukowa 6 Miejsce parkingowe 31.01.2023 r. nieaktualne
EZP/49/2022 Wagonowa 4 Grunt pod pomieszczenie gospodarcze 22.12.2022 r. nieaktualne
EZP/48/2022 1 Sierpnia 36 Grunt pod kiosk warzywny 30.11.2022 r. nieaktualne
EZP/47/2022 Naukowa 6 Grunt pod miejsce parkingowe 30.11.2022 r. nieaktualne
EZP/46/2022 Drzewieckiego 3 Grunt pod altanę śmietnikową i tereny zielone 30.11.2022 r. nieaktualne
EZP/45/2022 Al. Krakowska 215 Grunt pod kontenery magazynowe 31.10.2022 r. nieaktualne
EZP/44/2022 Gładka 9 Grunt pod tereny zielone i altanę śmietnikową 31.10.2022 r. nieaktualne
EZP/43/2022 Sabały 50 Grunt pod ogródek przydomowy 31.10.2022 r. nieaktualne
EZP/42/2022 Nike 24 Grunt pod ogródek przydomowy 31.10.2022 r. nieaktualne
EZP/41/2022 Wilczycka 20 Grunt pod garaż 31.10.2022 r. nieaktualne
EZP/40/2022 Wilczycka 20 Grunt pod pomieszczenie gospodarcze 31.10.2022 r. nieaktualne
EZP/39/2022 Świerszcza 16 Grunt pod pomieszczenia gospodarcze 31.10.2022 r. nieaktualne
EZP/38/2022 Plastyczna 31 Grunt pod pomieszczenie gospodarcze 31.10.2022 r. nieaktualne
EZP/37/2022 Plastyczna 31 Grunt pod pomieszczenie gospodarcze 31.10.2022 r. nieaktualne
EZP/36/2022 Plastyczna 31 Grunt pod pomieszczenie gospodarcze 31.10.2022 r. nieaktualne
EZP/35/2022 Bolesława Chrobrego 14 Miejsce parkingowe 31.10.2022 r. nieaktualne
EZP/34/2022 Naukowa 6 Miejsce parkingowe 31.10.2022 r. nieaktualne
EZP/33/2022 Naukowa 39A Grunt pod ogródek przydomowy 30.09.2022 nieaktualne
EZP/32/2022 Borsucza 15 Grunt pod ogródek przydomowy 30.09.2022 nieaktualne
EZP/31/2022 1 Sierpnia 28 Grunt pod altanę śmietnikową 30.09.2022 nieaktualne
EZP/30/2022 Naukowa 6 Miejsce parkingowe 30.09.2022 nieaktualne
EZP/29/2022 1 Sierpnia 40 Grunt pod altanę śmietnikową 30.09.2022 nieaktualne
EZP/28/2022 Potrzebna 21 Grunt pod ogródek przydomowy 30.09.2022 nieaktualne
EZP/27/2022 Solipska 14 Grunt pod pomieszczenie gospodarcze 31.08.2022 nieaktualne
EZP/26/2022 Muszkieterów 9 Grunt pod ogródek przydomowy 31.08.2022 nieaktualne
EZP/25/2022 Krańcowa 53 Dzierżawa części ogrodzenia pod baner reklamowy 31.08.2022 nieaktualne
EZP/24/2022 Wszemirowska 7 Grunt pod ogródek przydomowy 31.08.2022 nieaktualne
EZP/23/2022 Świerszcza 34 Grunt pod pomieszczenie gospodarcze 31.08.2022 nieaktualne
EZP/22/2022 Borsucza 15 Grunt pod ogródek przydomowy 31.08.2022 nieaktualne
EZP/21/2022 Borsucza 15 Grunt pod ogródek przydomowy 31.08.2022 nieaktualne
EZP/20/2022 1 Sierpnia 42 A Dzierżawa gruntu pod altanę śmietnikową 22.07.2022 nieaktualne
EZP/19/2022 1 Sierpnia 26 Dzierżawa terenów zielonych 22.07.2022 nieaktualne
EZP/18/2022 Popularna 64 Dzierżawa części ogrodzenia pod baner reklamowy 22.07.2022 nieaktualne
EZP/15/2022 Konewki 1 Dzierżawa części ogrodzenia pod baner reklamowy 30.06.2022 nieaktualne
EZP/14/2022 Potrzebna 23 Grunt pod ogródek przydomowy 30.06.2022 nieaktualne
EZP/13/2022 Franciszka szuberta 74 Grunt pod ogródek przydomowy 30.06.2022 nieaktualne
EZP/12/2022 Rybnicka 46 Grunt pod ogródek przydomowy 30.06.2022 nieaktualne
EZP/11/2022 Al. Krakowska 22 Grunt pod ogródek przydomowy 30.06.2022 nieaktualne
EZP/10/2022 Al. Krakowska 22 Grunt pod ogródek przydomowy 30.06.2022 nieaktualne
EZP/9/2022 Geologiczna 18 Prowadzenie działalności charytatywnej 29-04-2022 nieaktualne
EZP/8/2022 al. Krakowska 246, 248 Kiosk Prasowo-handlowy 29-04-2022 nieaktualne
EZP/7/2022 1 Sierpnia 44a Szafka Teletechniczna 29-04-2022 nieaktualne
EZP/6/2022 Astronautów 15B Grunt pod garaż 29-04-2022 nieaktualne