Wykazy, wnioski, decyzje

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U z 2021 poz. 247 ze zm.) organy administracji są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone. Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (m. in. o wnioskach i wydanych decyzjach) można znaleźć w publicznie dostępnym wykazie na stronie: https://wykaz.ekoportal.pl/

Załączniki: