Formularze

Formularze:

  1. Forma wypłaty świadczeń - nr konta
  2. Prośba o wydanie zaświadczenia
  3. Oświadczenie o wysokości dochodu podatku składek społecznych i zdrowotnych
  4. Oświadczenie o wysokości dochodu podatku składek społecznych i zdrowotnych - CZŁONEK RODZINY
  5. Oświadczenie o zmianach w sytuacji zawodowej i dochodowej
  6. Oświadczenie o zmianach w sytuacji zawodowej i dochodowej - CZŁONEK RODZINY
  7. Oświadczenie - ODPOWIEDZIALNOSĆ KARNA
  8. Zmiana miejsca zamieszkania


Wszelkie oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie zobowiązany jest do zawarcia w każdym oświadczeniu klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego ten kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 wszelkie świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny, tzw. becikowe) i świadczenia alimentacyjne staramy się w miejscu zamieszkania (niezależnie od miejsca zameldowania).